Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA arrow Nowości
alkfens.kp.org.pl
alkfens.kp.org.pl
www.murawy-life.kp.org.pl
Rezerwaty przyrody - czas na comeback!
Minikonkurs na miniprojekty
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Nowości
Ogólnopolska Rada Krajowa LOP oraz ZG LOP za objęciem całej Puszczy Białowieskiej Parkiem Narodowym
Na stronie www Zarządu Okręgu LOP w Poznaniu www.lop-poznan.cba.pl ukazała się informacja o posiedzeniu Ogólnopolskiej Rady Krajowej LOP oraz Zarządu Głównego LOP w dniu 25 listopada 2017 r. na którym uchwalone zostało stanowisko o włączeniu całej polskiej części Puszczy Białowieskiej do Białowieskiego Parku Narodowego. Rada Krajowa to organ opiniodawczo-doradczy Ligi Ochrony Przyrody. Rada składa się z prezesów Zarządów Okręgowych w całej Polsce. Jej zadaniem jest opiniowanie wniosków i uchwał. Delegaci z całego kraju spotykają się raz do roku.

Po przedstawieniu i przedyskutowaniu dwóch prezentacji przygotowanych przez prezesa ZO w Poznaniu dra Daniela Łowickiego oraz dra Ryszarda Kapuścińskiego – prezesa ZG, zdecydowana większość poparła konieczność poszerzenia granic Parku. W wyniku wspólnego głosowania Rada Krajowa i Zarząd Główny LOP uznały, że należy całą polską część Puszczy objąć ochroną w postaci Parku Narodowego. Rada na drodze głosowania podjęła również uchwałę o konieczności usunięciu ze strony internetowej LOP stanowiska prezesa dr. Ryszarda Kapuścińskiego popierającego wycinki związane z gradacją kornika drukarza.

Liga Ochrony Przyrody założona przez prof. Władysława Szafera jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. Jak wskazano w komunikacie Liga miała duży wkład w powołaniu parku narodowego i jednoznaczne stanowisko za ochroną Puszczy jest kontynuacją idei dla jakiej powstała.
 
Co MGMiZS chce zrobić Odrze - opublikowano częściowe wyniki analiz
Na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
mgm.gov.pl/pl/zegluga-srodladowa/srodladowe-drogi-wodne/program-rozwoju-odra/
29 listopada 2017 r. opublikowane zostały „wyniki modelowania numerycznego odcinka Odry od Kędzierzyna-Koźla do ujścia Nysy Łużyckiej, w formie map ze wskazaniem potencjalnych miejsc nowych obiektów piętrzących”, mającego na celu doprowadzenie Odry do IV klasy żeglowności. Ministerstwo prosiło o uwagi do tych materiałów do dnia 4 grudnia 2017 r.
W opublikowanych materiałach są m. in. mapy ze wskazanymi lokalizacjami proponowanych stopni wodnych oraz poszerzeń i pogłębień rzeki

Wcześniej, 6 listopada b.r., wyniki te zostały zaprezentowane na konferencji konsultacyjnej dla samorządów terytorialnych zorganizowanej we Wrocławiu oraz opublikowane na stronie: www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/modernizacja-odw---konsultacje/

Zgodnie z przedstawionymi wynikami, doprowadzenie Odry na 260-kilometrowym odcinku Malczyce-ujście Nysy Łużyckiej (obecnie jest to tzw. Odra swobodnie płynąca, nie zabudowana jazami) do IV klasy żeglowności wymagałoby budowy 20 stopni wodnych (a nie tylko 14 jak zakładało wcześniej MGMiŻŚ), poszerzenia Odry na odcinkach o łącznej długości co najmniej 100 km, pogłębienia Odry na odcinkach o łącznej długości co najmniej 60 km.
Ani w prezentacjach ani na konferencji nie wspomniano, że cały odcinek Odry swobodnie płynącej, oprócz tylko krótkiego odcinka poniżej Głogowa, znajduje się w obszarach Natura 2000, wyznaczonych dla ochrony m. in. lasów łęgowych oraz błoni nadrzecznych zależnych od okresowych zalewów.

Natomiast na skanalizowanym odcinku Odry od Kędzierzyna do Brzegu Dolnego (Malczyc) konieczne byłyby korekty poziomu piętrzenia na istniejących jazach oraz poszerzenie Odry na długości 33,5 km i pogłębienie na odcinku 3,5 km. Tu również nie dostrzeżono objęcia tego odcinka granicami obszarów chronionych Grądy Odrzańskie i Dolina Widawy.

Wyniki podobnego modelowania dla odcinka Odry granicznej, od ujścia Nysy łużyckiej, mają być opublikowane w przyszłości.
 
Łąki pełnikowe k. Bobolic uznane za rezerwat
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zarządzeniem z z 29 listopada 2017 r. uznał za rezerwat przyrody Łąki Bobolickie. Powierzchnia nowego rezerwatu wynosi 129 ha. Obejmuje on znane, jedne z największych na Pomorzu skupisk łąk pełnikowych (z pełnikiem europejskim Trollius europaeus) w dolinie Chocieli na pd-wsch. od Bobolic, od dawna postulowane do ochrony rezerwatowej.
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie mozaiki łąk w dolinie rzeki Chocieli z występującymi tu rzadkimi gatunkami roślin oraz walorów krajobrazowych doliny. Zatorfiony, wilgotny ekosystem doliny charakteryzuje się znacznym bogactwem florystycznym. Do osobliwości należą tu: wielosił błękitny, pełnik europejski, podkolan zielonawy, kruszczyk błotny, storczyk plamisty, storczyk szerokolistny, listera jajowata. Łącznie na obszarze doliny zinwentaryzowane zostało dotychczas 36 zespołów i zbiorowisk roślinności źródliskowej, torfowiskowej, bagiennej, łąkowej, leśnej i zaroślowej. Według informacji RDOŚ, obszar rezerwatu „charakteryzuje się ponadlokalnymi walorami krajobrazowymi z uwagi na urozmaiconą rzeźbę terenu (wydłużone, nieregularne zagłębienia oddzielone wydłużonymi progami), górski charakter przecinającej obiekt rzeki (głębokość doliny dochodzi miejscami do 50 metrów) oraz różnorodne siedliska powstałe poprzez odmienne warunki wilgotnościowe podłoża (na zboczach doliny występują młaki i źródła) oraz zróżnicowane gleby torfowe. Wszystkie te czynniki sprawiły, że w granicach rezerwatu wykształciły się powiązane ze sobą przestrzennie różne typy ekologiczne – torfowiska pojezierne, przepływowe i zasilane wodami podziemnymi, naporowymi torfowiska źródliskowe”.
Jest to czwarty rezerwat przyrody uznany w tym roku przez RDOŚ w Szczecinie. Województwo zachodniopomorskie jest w skali kraju bezsprzecznym liderem w tworzeniu nowych rezerwatów.

Zarządzenie: bip.szczecin.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/95449/Zarz%C4%85dzenie_RDO%C5%9A_Szczecin_2017_Zacho_uzasadnienie.pdf
Informacja RDOŚ: szczecin.rdos.gov.pl/nowy-rezerwat-laki-bobolickie-2

W beczce miodu jest jednak także łyżka (lub kilka) dziegciu.
Rezerwat przecięty jest nie włączoną do niego rzeką Chociel, dzielącą go na dwie części. Na wniosek o włączenie tego odcinka rzeki do rezerwatu RDOŚ odpowiedział „nie został on włączony ze względu na stopień jego przekształcenia będący wynikiem prac utrzymaniowych prowadzonych przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych”. Rzeczywiście, według informacji przyrodników, ten odcinek Chocieli jest dość silnie przekształcony, a dodatkowo został przekształcony i pogłębiony w 2016 r. w ramach prac utrzymaniowych wykonanych przez ZZMiUW. RDOŚ w Szczecinie nie zgłosił wówczas sprzeciwu wobec tych prac, mimo że taką możliwość dawał mu art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Pozostawienie rzeki poza rezerwatem może powodować, że takie pogłębianie rzeki, negatywnie wpływające na rezerwat, będzie powtarzane także w przyszłości. Tymczasem Chociel na tym odcinku wymaga koniecznie renaturyzacji.
Do rezerwatu nie włączono też, mimo wniosków składanych w konsultacjach społecznych, najcenniejszego przyrodniczo fragmentu terenu w rejonie Opatówka, od dawna proponowanego w publikacjach naukowych jako rezerwat „Źródliskowe Trawertyny” (opisywanego m. in. w publikacjach i waloryzacjach z 1997 i z 2003 r.).
Podawane w literaturze i waloryzacjach drugie skupienie pełników na pn. od Bobolic RDOŚ rozważał pierwotnie jako enklawę rezerwatu, ale „wizja terenowa w czerwcu 2017 r. nie potwierdziła występowania pełnika”. Jeśli to prawda, to oznaczałaby ona, że znacząca część znanych na całym Pomorzu bobolickich łąk pełnikowych została utracona, a organy ochrony przyrody nie dopełniły swojego obowiązku, by tej istotnej stracie przyrodniczej zapobiec.
Więcej o tych problemach w podsumowaniu konsultacji społecznych, w uzasadnieniu opublikowanego zarządzenia.
 
Trybunał Sprawiedliwości UE podtrzymuje i wzmacnia tymczasowy zakaz cięć w Puszczy Białowieskiej
Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował dziś (20.11.2017) o wydaniu postanowienia podtrzymującego wcześniejsze postanowienie z 27 lipca 2017 r. o zastosowaniu środków tymczasowych, nakazujące Polsce powstrzymanie się od aktywnych działań gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej w drzewostanach z udziałem drzew > 100-letnich. Wyjątkiem są działania „które są bezwzględnie konieczne i proporcjonalne dla zapewnienia w sposób bezpośredni i natychmiastowy bezpieczeństwa publicznego osób, pod warunkiem że z obiektywnych przyczyn nie są możliwe inne mniej radykalne środki; tj. które stanowią jedyny środek zachowania bezpieczeństwa publicznego osób w bezpośrednim otoczeniu dróg komunikacyjnych lub innej ważnej infrastruktury, jeżeli z powodów obiektywnych nie jest możliwe zachowanie tego bezpieczeństwa poprzez przyjęcie innych mniej radykalnych środków, takich jak właściwe sygnalizowanie zagrożeń lub czasowy zakaz, któremu w danym przypadku towarzyszą odpowiednie kary, publicznego wstępu do tego bezpośredniego otoczenia”.

Trybunał oddalił wniosek rządu polskiego o ustanowienie zabezpieczenia w kwocie 3,24 mld zł.

Trybunał precedensowo uznał, że „jest niezbędne nałożenie kary pieniężnej, w razie gdyby Polska nie miała natychmiast i w pełni przestrzegać postanowienia, celem odwiedzenia tego państwa członkowskiego od opóźniania dostosowania swojego zachowania do dzisiejszego postanowienia”. Trybunał nakazał Polsce, aby „powiadomiła Komisję w ciągu 15 dni, o wszelkich środkach, jakie przyjęła w celu pełnego poszanowania postanowienia, wskazując z uzasadnieniem te z rozpatrywanych działań aktywnej gospodarki leśnej, które zamierza ona kontynuować ze względu na ich konieczność dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego”. „Gdyby Komisja uznała, że Polska nie przestrzega w pełni niniejszego postanowienia, będzie mogła zażądać podjęcia na nowo postępowania, a gdy Trybunał potwierdzi nieprzestrzeganie zakazu, to nakaże Polsce zapłatę kary w wysokości co najmniej 100 000 EUR dziennie od dnia doręczenia Polsce dzisiejszego postanowienia aż do chwili, w której to państwo członkowskie będzie przestrzegać tego postanowienia, lub do ogłoszenia wyroku kończącego sprawę co do istoty”.

Na tę chwilę treść postanowienia TSUE znamy tylko z komunikatu prasowego Trybunału:
curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170122pl.pdf
wkrótce jednak pełne postanowienie ma zostać opublikowane na:
curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-441/17
 
Odwołanie Dyrektor Białowieskiego PN
Minister Środowiska 15.11.2017 bez uzasadnienia odwołał Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Olimpię Pabian.

Olimpia Pabian, wcześniej pracowniczka działu edukacji BPN, właścicielka pensjonatu w Białowieży, twórczyni rekonstrukcji stacji kolejowej Białowieża Pałac i parku edukacyjnego wokół niej, wygrała konkurs na dyrektora BPN ogłoszony po odwołaniu 30.11.2015 r. poprzedniego dyrektora Mirosława Stepaniuka. Po długich namysłach ministra została powołana na to stanowisko w maju 2016 r. Przez półtora roku swojej pracy jako Dyrektor BPN osiągnęła wiele w dziedzinie przybliżania Parku społeczności lokalnej, z zachowaniem wysokich standardów ochrony przyrody.
 
Nie można z przyczyn politycznych zmniejszyć obszaru Natura 2000 nawet za zgodą Komisji Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z 19 października 2017 r. w sprawie C-281/16 stwierdził nieważność decyzji KE zatwierdzającej obszary Natura 2000 w atlantyckim regionie biogeograficznym, w zakresie w jakim decyzja ta zmniejszała obszar Haringvliet (NL 1000015) w Holandii. Wyrok jest dostępny (także po polsku) na: curia.europa.eu

Holandia zgłosiła do Komisji Europejskiej obszar Haringvliet (NL 1000015), a w jego granicach – polder Leenheeren o powierzchni około 110 ha. Polder Leenheeren obejmował grunty rolne i nie występowały na nim siedliska przyrodnicze ani gatunki chronione; jednak włączono go do obszaru Natura 2000 przewidując że zostanie on docelowo „odpolderowany” i przekształcony w obszar poddany działaniu pływów morskich w celu zwiększenia jego potencjału przyrodniczego. W 2004 r. Komisja zatwierdziła obszar Haringvliet (NL 1000015).

W 2013 r. Holandia stwierdziła, ze polder Leenheeren nie wykazuje wartości dla środowiska naturalnego i że rezygnuje z pierwotnych planów unaturalnienia go, ponieważ odtworzenie innych obszarów podmokłych w obszarze Natura 2000 jest wystarczające do osiągnięcia celów ochrony. Uzasadniła, że rezygnacja z planu odpolerowania podyktowana jest względami politycznymi, społecznymi i budżetowymi. Zwróciła się do Komisji Europejskiej o zmniejszenie obszaru Natura 2000 Haringvliet przez wyłączenie polderu Leenheeren. Komisja zaakceptowała tę propozycję, mając na względzie pozytywną ocenę potencjału odtworzeniowego istniejącego w innych częściach obszaru Natura 2000 i fakt że renaturyzacja została już wdrożona lub jest przewidywana w innych miejscach. Komisja stwierdziła, że pierwotną propozycję włączenia polderu Leenheeren do TZW Haringvliet należy uznać za „błąd naukowy”. W 2014 r. Komisja ujęła w swojej decyzji zatwierdzającej wykaz obszarów Natura 2000 obszar Haringvliet ze zmniejszoną powierzchnią. Holandia w 2015 r. wyznaczyła taki zmniejszony obszar aktem prawa krajowego.

Stowarzyszenie Vereniging Hoekschewaards Landschap zaskarżyło jednak wyznaczenie zmniejszonego obszaru Haringvliet do sądu krajowego, a ten zwrócił się z pytaniem prejudycjalnym o ważność decyzji KE do Trybunału. Trybunał orzekł, że w tej sprawie nie zaistniał „błąd naukowy”, bo sama Holandia powołuje się na względy polityczne, społeczne i budżetowe, a potencjał polderu Leenheeren do odtworzenia określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków w przypadku przekształcenia tego obszaru rolnego w obszar przyrodniczy poddany działaniu pływów morskich jest rzeczywisty i nie zniknął. Komisja nie miała więc prawa zmniejszyć obszaru Natura 2000.
 
Ogłoszenie o zamówieniu - Usuwanie drzew na torfowiskach w Słowińskim Parku Narodowym

24.10.2017r.


Ogłoszenie o zamówieniu - Usuwanie drzew na torfowiskach w Słowińskim Parku Narodowym w ramach realizacji projektu LIFE15 CCM/DE/138. (Plik PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Plik DOC)

Wzór umowy część (Plik DOC)

Załącznik nr 5 (Plik DOCX)

Warstwa SHP (Plik ZIP)


31.10.2017r.


Sprostowanie ogłoszenie o zamówieniu (Plik PDF)

Sprostowanie SIWZ (Plik DOC)


08.11.2017r.


Protokół z otwarcia ofert (Plik PDF)


16.11.2017r.


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu (Plik PDF)


 
Zapraszamy do udziału w XXXVI Konkursie Przyrodniczym dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów
XXXVI Konkurs Przyrodniczy organizowany jest jak co roku dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz dla uczniów gimnazjów. Tematem wiodącym konkursu są „Płazy i gady w Polsce”. Połowa pytań etapu wojewódzkiego będzie dotyczyła tematu wiodącego, druga połowa będzie dotyczyła wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ekologii, biogeografii, rozpoznawania i biologii krajowych gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Konkurs będzie składał się z części pisemnej (test) i ustnej. Do części ustnej zakwalifikuje się dziesięć osób, które osiągną najlepsze wyniki w teście. Dwadzieścia osób, które najlepiej napiszą test, weźmie udział w etapie ponadwojewódzkim. Oprócz turnieju indywidualnego prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa (suma punktów zdobyta przez trzech najlepszych uczniów w zespole). Zespół, pod opieką jednego nauczyciela, może liczyć od 3 do 6 osób. Mogą przyjechać również 1-2 osoby - jednak wówczas wyniki z ich testu nie są liczone w punktacji zespołowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów już wkrótce.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

Atlas dawnych odmian jabłoni
Atlas dawnych odmian jabłoni

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.
Matuszkiewicz W. - Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roś.

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!