Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA arrow Nowości
alkfens.kp.org.pl
alkfens.kp.org.pl
www.murawy-life.kp.org.pl
Rezerwaty przyrody - czas na comeback!
Minikonkurs na miniprojekty
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Nowości
Nie mamy Głównego Konserwatora Przyrody
12.03.2018. Wśród 17 wiceministrów odwołanych przez premiera w ramach "usprawniania prac rządu" znalazł się także Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski:

www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-o-dymisjach-wiceministrow.html
 
Zapytanie o ofertę wstępną - dostawa urządzeń i oprogramowania GPS/GNSS + GIS do użytku w terenie

8.03.2018r.


Zapytanie o ofertę - Dostawa urządzeń i oprogramowania GPS/GNSS + GIS do użytku w terenie. (Plik PDF)


 
Orle Pióra 2018
Podczas XXXVI Zjazdu Klubu Przyrodników, który odbył się w dniach 23 - 25 lutego 2017 w Owczarach, wręczono tradycyjnie nadawane przez Zarząd Klubu wyróżnienia - Orle Pióra. Tegorocznymi laureatami są:

Anna Kujawa - Za wieloletnią upartą i konsekwentną opiekę nad polskim ruchem mykologów amatorów oraz niestrudzoną, mrówczą pracę nad Rejestrem Gatunków Grzybów Chronionych i Zagrożonych.

Przemysław Żurawlew - Za stworzenie wzorca współczesnego polskiego przyrodnika amatora oraz wszechstronność zainteresowań, konsekwencję w publikowaniu wyników badań i działaniach na rzecz lokalnej ochrony przyrody.

Orle Pióra to nagroda honorowa, przyznawana od roku 2006 przez Zarząd Klubu Przyrodników i wręczana podczas Walnych Zgromadzeń Członków Klubu. Nadawana jest za zasługi dla ochrony przyrody, jej poznawania i upowszechniania wiedzy przyrodniczej - wykraczające poza ramy obowiązków służbowych zaangażowanie, wyjątkową konsekwencję w działaniach, pracowitość, odwagę i dociekliwość oraz udowadnianie tezy, że z każdej perspektywy, na każdym stanowisku, da się działać profesjonalnie i skutecznie. Orle Pióra nadajemy zarówno za całokształt działalności jak i za konkretne, jednorazowe sukcesy wykraczające poza ramy codziennej praktyki.
Dotychczas, włącznie z tegorocznymi, wręczono 19 Orlich Piór.
 
Opinia rzecznika generalnego TSUE w/s Puszczy Białowieskiej
[20 lutego 2018]
Trybunał Sprawiedliwości UE poinformował przed chwilą komunikatem prasowym o wydaniu opinii rzecznika generalnego w sprawie C-441/17 dotyczącej cięć w Puszczy Białowieskiej. Według komunikatu, rzecznik proponuje Trybunałowi uznanie, że:
 • Polska nie wdrożyła środków koniecznych do ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Podjęte działania w reakcji na bezprecedensową gradację kornika drukarza nie mogą być uznane za takie środki, z uwagi na rozbieżność opinii naukowych co do ich właściwego charakteru, oraz ze względu na fakt, że działania te pokrywają się z zagrożeniami w przyjętym równolegle przez władze polskie planie zadań ochronnych (PZO). Działania te mogą potencjalnie pozbawić PZO jego skuteczności, a wręcz pozwolić władzom polskim na obchodzenie jego postanowień.
 • Z prostego przeglądu chronologii spornych decyzji wynika, że co do działań podejmowanych od 2015 r. w Puszczy nie można było przeprowadzić prawidłowej oceny wymaganej w dyrektywie siedliskowej, co wystarczy do uznania, że Polska uchybiła zobowiązaniom dyrektywy w tym zakresie. Przeprowadzona ocena oddziaływania aneksu do planu urządzenia lasu nie spełniała kryterium „właściwej oceny”, gdyż nie obejmowała wielu aspektów oddziaływania działań gospodarki leśnej na ochronę i integralność całego obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska, oparta była w 2015 r. na danych z 2012 r. i nie rozwiewała wszystkich racjonalnych wątpliwości gdyż istniał nadal spór naukowy co do właściwych metod zwalczania gradacji kornika.
 • Choć należy znaleźć pewną równowagę między działaniami aktywnego i pasywnego gospodarowania mającego na celu zwalczanie kornika, aby osiągnąć cele ochrony wymienione w dyrektywach siedliskowej i ptasiej, to jednak tego wyważenia w żaden sposób nie można znaleźć w decyzji nr 51 DGLP przyjętej w 2017 r., gdyż pozwala ona na wdrożenie działań w postaci wycinki i usuwania drzewostanu bez ograniczeń.
 • Zasada ostrożności zawarta w dyrektywie siedliskowej również została naruszona, gdyż w chwili przyjęcia kwestionowanych środków rzeczywisty i poważny charakter potencjalnego ryzyka naruszenia ochrony i integralności obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska nie był całkowicie zidentyfikowany, oceniony i w danym wypadku wykluczony.
 • Powoływanie się na względy bezpieczeństwa publicznego byłoby prawidłowe tylko po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny, wykazaniu braku rozwiązań alternatywnych i zastosowaniu środków kompensujących, a nie spełniono żadnego z tych wymogów.
 • Działania podjęte przez Polskę w Puszczy Białowieskiej mogą doprowadzić do pogorszenia stanu terenów rozrodu gatunków chronionych żyjących na obszarze Natura 2000.

W konkluzji rzecznik generalny zaproponował Trybunałowi uznanie, że Polska uchybiła zobowiązaniom dyrektywy siedliskowej, jak i dyrektywy ptasiej.

Komunikat prasowy TSUE: curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180013pl.pdf
Pełna opinia powinna zostać dziś opublikowana na: curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-441/17

Opinia rzecznika generalnego nie rozstrzyga sprawy i nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości. Zadanie rzeczników generalnych polega na przedkładaniu Trybunałowi, przy zachowaniu całkowitej niezależności, propozycji rozstrzygnięć prawnych w sprawach, które rozpatrują. Wyrok Trybunału zostanie wydany w terminie późniejszym.
 
Rekomendacje GDOS w/s formułowania uchwał dla gminnych i wojewódzkich form ochrony przyrody
GDOŚ opublikował rekomendacje dla rad gmin i sejmików wojewódzkich w sprawie formułowania uchwał tworzących parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, pomniki przyrody i stanowiska dokumentacyjne:
szczecin.rdos.gov.pl/rekomendacje-dla-samorzadow-do-uchwal-w-sprawie-form-ochrony-przyrody-2

Według wytycznych, miedzy innymi:
 • Granice form ochrony przyrody mają być określane przez współrzędne punktów załamania, a powierzchnia – przez geometryczną powierzchnię wieloboku opartego na tych punktach (nie jest więc konieczne dopasowywanie granicy do działek ewidencyjnych, a powierzchnia będzie różna od ewidencyjnej powierzchni działek).
 • Przy uznawaniu alei za pomnik przyrody, GDOŚ zaleca "w miarę możliwości" podanie współrzędnych każdego drzewa.
 • W uchwałach powinna być mapa granic, w miarę możliwości 1:5000, jeśli trzeba to w arkuszach, oraz mapa poglądowa lokalizacji. GDOS udostępnił wzory map dla użytku ekologicznego zrobione dla programu qGIS, w formie szablonu automatycznie zaczytującego tła rastrowe z publicznych serwisów wms.
 • Cel ochrony ma pasować do ustawowej definicji formy ochrony (podano przykłady możliwych błędów).
 • Sprawujący nadzór nad formami wojewódzkimi: marszałek województwa lub dyrektor parku krajobrazowego. Nad formami gminnymi: wójt/burmistrz/prezydent miasta
 • Zgodnie z delegacją ustawową, można zapisywać szczególne ustalenia dotyczące ochrony czynnej, ale nie biernej. W szczególności nie mogą one pokrywać się z treścią wprowadzanych zakazów
 • Zakazy tylko z zamkniętych katalogów ustawowych, ale powinny być wybierane tylko te, które stosują się do obiektu. Można różnicować zestaw zakazów dla różnych części obiektu, a niekiedy wręcz należy to robić, by nie narazić się na zarzut wprowadzania nadproporcjonalnych zakazów nie wynikających z potrzeb ochrony. Można stosować "odstępstwa obszarowe" tj. określać że dany zakaz nie dotyczy lub warunków nie dotyczy pewnych terenów w obrębie formy ochrony przyrody, ale takie wyłączenie powinno logicznie wynikać z [braku] potrzeb ochrony przyrody danym zakazem w pewnych miejscach, nie powinno np. dotyczyć pojedynczych działek w związku z planami ich zainwestowania. Zakazy muszą być w dosłownym brzmieniu ustawowym, z możliwością modyfikacji zawężającej.
 • Nie wydaje się ponownych uchwał w sprawie utworzenia dla już istniejących form ochrony przyrody. Jeśli trzeba zmodyfikować / określić na nowo elementy określane aktem tworzącym, wydaje się uchwały "w sprawie formy ochrony przyrody".
 • Utrata mocy aktu tworzącego formę ochrony przyrody nie skutkuje likwidacją tej formy. Utworzenie formy ochrony przyrody jest jednorazową czynnością powodującą zmianę w świecie i powołanie tej formy do życia. Tylko stwierdzenie nieważności aktu tworzącego odwraca ten efekt. Uchylenie aktu utworzenia formy ochrony przyrody lub utrata ważności tego aktu z mocy prawa, eliminuje z obrotu prawnego wprowadzone zakazy, ale nie samo istnienie formy ochrony przyrody. Zniesienie formy ochrony przyrody wymaga wydania aktu ją znoszącego.
 • Sama utrata żywotności przez drzewo – pomnik przyrody poza obszarem zabudowanym nie jest przesłanką do zniesienia jego ochrony.
 • Uzasadnienie do projektu uchwały powinno zawierać szczegółowe informacje (w tym oparte np. na opiniach ekspertów) potwierdzające zasadność utworzenia danej formy o konkretnym zasięgu oraz wymiarze (dlaczego taka a nie inna powierzchnia, dlaczego ten obiekt/obszar). Dodatkowo należy podać argumentację za wprowadzeniem konkretnych zakazów (oraz ewentualnych odstępstw od nich), które będą obowiązywały na danym terenie (na całym lub części obszaru).
 
WARSZTATY SZCZEPIENIA DRZEWEK OWOCOWYCH
Szczepienie to stara metoda rozmnażania, dzięki której zachowuje się wszystkie pożądane cechy odmiany rozmnażanej. Dlaczego warto nauczyć się samodzielnie szczepić?
Na świecie od stuleci uprawianych było wiele odmian, np. w przypadku jabłoni znanych jest około 10 tys. odmian. Niektóre z nich są niezwykle rzadkie i występują tylko lokalnie. Przemiany gospodarcze ostatnich dziesięcioleci, a także zmieniające się gusta konsumentów, sposoby produkcji i dystrybucji żywności spowodowały niestety, że obecnie na rynku ogólnie dostępnych jest zaledwie kilkanaście odmian jabłek niewiele różniących się między sobą wyglądem i smakiem, za to dobrze znoszących przechowywanie i transport. Od kilkudziesięciu lat obserwujemy w Polsce i na świecie utratę różnorodności genetycznej uprawianych odmian. Przeprowadzone w USA badania wykazały, że spośród odmian jabłoni uprawianych tam w XIX wieku do naszych czasów wyginęło 86%. Także w szkółkach i sklepach dostępnych jest stosunkowo niewiele odmian sadzonek (nasza szkółka drzew owocowych w Owczarach jest jedną z nielicznych rozmnażających każdego roku kilkadziesiąt różnych starych odmian). W Polsce są oczywiście jeszcze stare przydomowe sady, przydrożne aleje i pojedyncze drzewa albo skupienia drzew w krajobrazie rolniczym z bardzo starymi, nawet ponad 100 letnimi drzewami rodzącymi owoce. Z tych drzew warto pobierać zrazy i przeszczepiać je na nowe podkładki, nawet jeżeli sami nie potrafimy określić odmiany.

Podczas warsztatów poznacie teorię i praktykę szczepienia, dowiecie się m.in. co to jest zraz, podkładka, i skąd je wziąć. Poznacie różne metody rozmnażania – szczepienie zimowe, szczepienie wiosenne i letnią okulizację. Dowiecie się o zaletach i wadach tych metod, dzięki czemu wybierzecie najwygodniejszy dla siebie sposób rozmnażania drzew.

Każdy uczestnik będzie mógł zabrać swoje zaszczepione drzewko lub drzewka i posadzić je we własnym sadzie. Zachęcamy także do przywiezienia zrazów ze swoich drzew – będzie je można zaszczepić podczas warsztatów.

Zapewniamy sprzęt i materiał do szczepienia. Warto zabrać ze sobą ubranie ochronne (np. fartuch), albo takie, którego nie będzie szkoda zniszczyć nożykiem do szczepienia lub pochlapać woskiem. Warsztaty będą odbywać się w ciepłym pomieszczeniu. W programie przewidziane jest krótkie wyjście do szkółki drzewek w Stacji Terenowej.

Termin warsztatów : 03.03.2018r. (sobota) w godz. 10.00-16.00 (z przerwami na kawę)

Miejsce warsztatów : Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach

Koszt uczestnictwa : 150,00 zł (druga i kolejne osoby z rodziny : 100,00 zł).
Cena obejmuje : materiały do szczepienia, samodzielnie zaszczepione drzewka do zabrania do domu, kawę, herbatę i drobną przekąskę.

Zgłoszenia przyjmujemy: mailem na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć przyjmujemy do 15.02.2018r.

Osoby przyjeżdżające z daleka mogą skorzystać z noclegu w naszej Stacji (koszt 25,00 zł).

Kontakt, zgłoszenia i wszelkie informacje:
Stacja Terenowa Klubu Przyrodników, Owczary 17, 69-113 Górzyca
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. (95) 759 12 20, 515 184 508.
 
XXXVI Zjazd Klubu Przyrodników - PROGRAM i KARTA ZGŁOSZENIA
Program XXXVI Zjazdu KP w Owczarach (Plik PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (Plik DOC)
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 18 z 22
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!