Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
W Sejmie projekty ustaw ograniczających przepisy chroniące środowisko i przyrodę
7 grudnia 2015 r. grupa posłów reprezentowana przez Annę Paluch PIS złożyła w sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Wodne:
www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=343C99C538CC4035C1257F18002B512D
Projekt zakłada zniesienie obowiązku uwzględniania map zagrożenia powodziowego w planach zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przewidując tylko fakultatywną możliwość uwzględniania tych informacji, tj. dając gminom swobodę w tym zakresie. Wprowadzony w 2011 r., w ramach transpozycji dyrektywy powodziowej UE przepis obligatoryjnie zobowiązujący gminy do uwzględniania zagrożenia powodziowego w planowaniu przestrzennym – blokujący możliwość lokalizacji nowych inwestycji i nowej zabudowy w miejscach, gdzie byłaby narażona na powódź - był dotąd uważany za podstawowe i kluczowe osiągnięcie na drodze do właściwego zarzadzania ryzykiem powodziowym w Polsce.
Projekt ustawy zakłada także zastąpienie pozwoleń wodnoprawnych w niektórych przypadkach zgłoszeniami (m. in. pomosty do 25 m długości, wykonanie kąpieliska, kopanie stawów zasilanych wodami gruntowymi do 500m2 powierzchni i 2 m głębokości, odprowadzanie wód z wykopów budowlanych). Termin ustanowienia planów utrzymywania wód ma być przedłużony do 1 stycznia 2017 r.
Oprócz tego projekt zawiera (zasadną) część transponującą nowe europejskie przepisy o substancjach priorytetowych oraz o ochronie wód podziemnych (dyrektywa 2013/39/WE i 2014/80/UE).

7 grudnia 2015 r. grupa posłów reprezentowana przez Annę Paluch PIS złożyła w sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska:
www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=6A97EFA1C73D8A8AC1257F18002B513B
Projekt zakłada przedłużone odroczenie gminom opłat karnych za bezprawne odprowadzanie ścieków, w przypadku przeciągającej się budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków, a także umorzenie kar należnych od gmin, które zrealizowały inwestycje w oczyszczalnie do 2015 r.

9 grudnia 2015 r. grupa posłów reprezentowana przez Dariusza Bąka złożyła w sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw:
www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=8A3824DF3237ECFCC1257F18002B5114
Projekt (który miałby wejść w życie już 23 grudnia 2015 r.) zmienia ustawę zmieniającą z 9 października, w ten sposób że zakłada odsunięcie do 1 stycznia 2017 r. uchylenia niezgodnego z prawem UE art. 52a ustawy o ochronie przyrody. Art. 52a zezwala leśnikom, w pewnych warunkach, na niestosowanie się w gospodarce leśnej do przepisów o ochronie gatunkowej zwierząt. Budził on sprzeciw Komisji Europejskiej. Jego uchylenie miało wejść w życie 24 grudnia 2015 r., a po tym terminie leśnicy mieli, w przypadku konieczności odstępstw od ochrony gatunkowej, uzyskiwać zezwolenia RDOS lub GDOŚ, tak jak wszyscy inni.
Zdaniem posłów proponujących odłożenie o ponad rok uchylenia art. 52a, „nagłe zastosowanie przyjętych w ustawie rozwiązań mogłoby spowodować sparaliżowanie racjonalnej gospodarki leśnej i ochrony przyrody w lasach, czego skutkiem mogłoby być zaprzestanie zaopatrzenia w surowiec drzewny przedsiębiorców drzewnych oraz poważne ograniczenie zatrudnienia zakładów usług leśnych tj. zwiększenie bezrobocia na obszarach wiejskich. Zastosowanie nowego trybu postępowania wymagać będzie ponadto nowelizacji rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt”.
Do projektu załączona jest opinia Kancelarii Sejmu, stwierdzająca że jest on niezgodny z prawem Unii Europejskiej.

Wszystkie te projekty zostały złożone jako tzw. projekty poselskie, co m. in spowoduje, że będą rozpatrywane bez konsultacji wewnątrzresortowych, międzyresortowych ani społecznych.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 3

Atlas dawnych odmian jabłoni
Atlas dawnych odmian jabłoni

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!