Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Greenpeace ujawnia zamierzenia legislacyjne Ministra Środowiska
09.12.2016.
Greenpeace Polska ogłosił dziś, że wspólnie z Fundacją Greenmind dotarł do projektów ustaw przygotowywanych w Ministerstwie Środowiska. Zdobyte projekty zostały udostępnione na:
www.greenpeace.org/poland/ustawy-MS-koniec-ochrony-przyrody/
Projekty nie są spójne; zmiany tej samej ustawy znajdują się także w projektach zmiany innych ustaw i nie są zgodne ze sobą.

Projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody zakłada:
 • osłabienie warunków umożliwiających wydanie odstępstwa od ochrony gatunkowej ptaków;
 • zupełnie zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na usuwanie drzew przez osoby fizyczne i rolników oraz drzew do 50 cm obwodu;
 • upoważnienie rad gmin do zniesienia, w drodze uchwały, obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usuwanie innych drzew (bez uzgodnienia projektu takiej uchwały z organami ochrony środowiska, jak wcześniej zapowiadano!), a także do samodzielnego określenia opłat za usuwanie drzew.

Projekt zmiany ustawy o lasach zakłada m.in.:
 • upoważnienie Lasów Państwowych do prowadzenia działalności w zakresie wydobywania kopalin;
 • ustawowe zadekretowanie, że gospodarka leśna zgodna z planowanym „kodeksem dobrych praktyk” nie narusza przepisów o ochronie przyrody, a w szczególności o ochronie gatunkowej;
 • dopuszczenie uznawania „powierzchni referencyjnych”, na których ograniczona została gospodarka leśna, za lasy ochronne.

Projekt zmiany ustawy Prawo Ochrony Środowiska zakłada m. in.:
 • zmianę struktury Rad Nadzorczych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, tak by liczyły one po 5 członków, w tym 4 powoływanych przez administrację rządową, a 1 powoływany przez Sejmik województwa.

Projekt zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie zakłada m. in.:
 • Zniesienie GDOŚ i RDOŚ, powołanie Krajowego Zarządu Zasobów Środowiska (KZZS) z oddziałami terenowymi;
 • Ograniczenie możliwości udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach wymagających udziału społeczeństwa (m. in wymóg zrzeszania wyłącznie osób fizycznych, 12-miesiecznej działalności, finansowania działalności statutowej wyłącznie ze składek członkowskich oraz wymóg wykształcenia członków) oraz uzależnienie tego udziału od dopuszczenia przez organ, zniesienie prawa do odwołania i do sądu bez uczestnictwa w postępowaniu;
 • Odpowiedzialność karną do 3 lat więzienia za „nieuzasadnione działania w ramach uczestnictwa w postępowaniu z udziałem społeczeństwa, mające na celu uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji przedsięwzięcia”;
 • Odpowiedzialność karną za podanie nieprawdy lub rażąco nierzetelnej prognozy w raporcie oddziaływania na środowisko;
 • Karę administracyjną dla organu za nie zidentyfikowanie znacznego oddziaływania na środowisko, w wyniku czego powstała szkoda w gatunkach lub siedliskach;
 • Zniesienie obowiązku uzgadniania prognoz oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu z organem ochrony środowiska;
 • Zniesienie obligatoryjnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ewentualna ocena oddziaływania na środowisko przeprowadzana byłaby w postępowaniu w sprawie jednej z decyzji wymaganych przed rozpoczęciem przedsięwzięcia; a tylko na wniosek inwestora mogłaby być wydana wyprzedzająca decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Oddziały terenowe KZZŚ nie uzgadniałyby projektów decyzji wydawanych po ocenie oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000, a wyłącznie wyrażałyby opinie;
 • KZZS straciłby kompetencje nadzoru przestrzegania przepisów ochrony przyrody przez nadleśnictwa, na rzecz Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych;
 • Zniesienie obowiązku uzgadniania z organem ochrony przyrody planu urządzenia lasu w otulinie rezerwatu przyrody;
 • Plany ochrony rezerwatów leśnych miałby być uzgadniane z Lasami Państwowymi, plan urządzenia lasu zawierający odpowiedni zakres mógłby stawać się planem ochrony rezerwatu przyrody;
 • Plan zadań ochronnych i plan ochrony dla obszaru Natura 2000, jeśli byłby wykonany poza planem urządzenia lasu, wymagałby uzgodnienia z dyrektorem RDLP. Sporządzający plan urządzenia lasu zawierający zakres zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 mógłby fakultatywnie zapytać o opinię organu ochrony przyrody (zamiast obecnego uzgodnienia);
 • plan utrzymania wód zawierający odpowiedni zakres zastępowałby plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000;
 • tylko właściciel lub posiadacz gruntów mógłby (na podstawie programu wsparcia lub porozumienia z organem ochrony przyrody) wykonywać zadania w zakresie ochrony przyrody w obszarze Natura 2000;
 • plan urządzenia lasu byłby automatycznie zezwoleniem na odstępstwo od zakazów ochrony gatunkowej wobec czynności wynikających z tego planu, na inne czynności odstępstwa udzielałby dyrektor RDLP;
 • plan urządzenia lasu zawierający określony zakres zastąpi plan ochrony parku krajobrazowego;
 • w innym przypadku plan ochrony parku krajobrazowego będzie w zakresie lasów wymagał uzgodnienia z RDLP;
 • wprowadzenie gminnego monitoringu środowiska.
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!