Klub Przyrodników
Sie sind hier: HOME
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
UNESCO o zagrożeniach dla Obszarów Światowego Dziedzictwa
poniedziaek, 10 lipiec 2017
Für diesen Inhalt steht leider keine Übersetzungen zur Verfügung. Originaltext wird angezeigt.

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO, obradujący na dorocznej sesji zorganizowanej tym razem w Krakowie w Polsce, pracuje nad serią ok. 150 decyzji w sprawie Obszarów Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu oraz innych Obszarów Światowego Dziedzictwa, na których zaobserwowano niepokojące zjawiska. Decyzje, adresowane do odpowiednich państw odpowiedzialnych za obszary, zawierają zalecenia i wezwania dotyczące ochrony poszczególnych obszarów, wezwania do przedstawienia informacji i dokumentów, opinie oraz rozstrzygnięcia co do organizacji ewentualnych misji obserwacyjnych i rozstrzygnięcia co do wpisania / skreślenia poszczególnych Obszarów Światowego Dziedzictwa na listę Obszarów w Zagrożeniu.

Np. uznany za Obszar Światowego Dziedzictwa Park Narodowy Komoe został skreślony z Listy Obszarów w Zagrożeniu, ponieważ opanowano tam problem kłusownictwa, co doprowadziło do stabilizacji populacji słoni i szympansów.
Komitet z zadowoleniem przyjął zmiany legislacyjne w Belize, służące ochronie ekosystemu Barierowej Rafy Koralowej i lasów mangrowych, a dotyczące ochrony namorzynów i wyznaczenia strefy morskiej wolnej od eksploatacji ropy naftowej, wskazał jednak że regulacje te nie są jeszcze wystarczające i dostatecznie precyzyjne, by gwarantowały ochronę zagrożonego Obszaru.
Komitet wyraził najszczersze kondolencje rodzinom strażników poległych w ochronie obszarów chronionych w Demokratycznej Republice Konga, wyrażając równocześnie ubolewanie, że korpus ochrony tych obszarów nie może działać prawidłowo wskutek niewystarczających zasobów ludzkich i sprzętowych; ponowił wezwanie by nie dopuścić do eksploatacji ropy naftowej.
Komitet wezwał Indonezję do zapewnienia, że w lasach deszczowych Sumatry nie będzie miała miejsce budowa nowych dróg ani rozbudowa ścieżek pieszych do dróg, jak również inwestycje w zakresie energii geotermalnej.
Komitet z głęboką troską zauważył, że budowa tamy Mekin w Kamerunie zagraża pobliskiemu lasowi Dja, a także powoduje zalanie terenów i infrastruktury ważnych dla lokalnej społeczności, wzywając Kamerun do wdrożenia ustalonego wcześniej planu środków minimalizujących.
Jemen został upomniany, by pomoc udzielana ludności i odbudowa po huraganie na wyspach Sokotra nie stały się pretekstem do rozbudowy infrastruktury.
Komitet wyraził głębokie ubolewanie wobec przyjęcia w Wielkiej Brytanii planów zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie kompleksu Pałacu Westminterskiego, niezgodnych z ochroną wartości kulturowych tego obiektu i z wcześniejszymi rekomendacjami UNESCO.
Komitet z zadowoleniem przyjął postęp Macedonii w tworzeniu planu zarządzania kulturowo-przyrodniczym obszarem rejonu Ohrydy, wzywając jednak do dokonania strategicznej oceny oddziaływania rozproszonych inwestycji na obszar, zarzucenia planów budowy drogi i ośrodka narciarskiego, wzywając do przeprowadzenia linii kolejowej w ramach Paneuropejskiego Korytarza Transportowego wariantem z daleka od wrażliwego brzegu jeziora.
...itd.

Przyjęta decyzja 41 COM 7B.1 dotyczy polsko-białoruskiego obszaru Puszczy Białowieskiej. W tej decyzji Komitet UNESCO:
  • Wyraża zadowolenie z powiększenia obszaru ochrony ścisłej w Puszczy Białowieskiej (na Białorusi) o 1250 ha;
  • Zwraca uwagę, że w procedurze oceny oddziaływania na środowisko aneksu do planu urządzenia lasu nadleśnictwa Białowieża nie przeprowadzono odpowiedniej oceny tego dokumentu na cechy, dla których Puszcza Białowieska została uznana za element Światowego Dziedzictwa;
  • Zwraca uwagę, że obecne pozyskanie drewna w Polsce stanowi potencjalne zagrożenie dla obszaru. Z najwyższą troska zauważa kroki podejmowane przez Komisję Europejską, świadczące że usuwanie drzew ponad 100-letnich w Puszczy może spowodować zagrożenie dla siedlisk, gatunków i bioróżnorodności, i że zakres wycinki takich drzew wykracza poza poziom niezbędny do bezpiecznego korzystania z lasu;
  • Powtarza wezwanie władz polskich do zapewnienia ciągłości i integralności ochrony starodrzewi w Puszczy Białowieskiej;
  • Stanowczo wzywa do natychmiastowego zaprzestania cięć w starodrzewach oraz wzywa do wyjaśnienia wycinek drzew innych niż świerk (co nie może być wytłumaczone walką z kornikiem);
  • Wzywa Polskę do przyjęcia misji monitoringowej, która m. in ustali, czy są podstawy do wpisania Puszczy Białowieskiej na Listę Obszarów w Zagrożeniu;
  • Wzywa do pilnego przygotowania planu zarządzania Obszarem Światowego Dziedzictwa, nie akceptując proponowanego przez Polskę kilkuletniego horyzontu czasowego opracowania takiego planu; podkreśla że plan powinien zagwarantować, że w Puszczy nie będą mieć miejsca żadne działania które mogłyby negatywnie wpłynąć na cechy, dla których została ona uznana za element Światowego Dziedzictwa;
  • Wzywa Polskę do przedstawienia do grudnia 2018 r. raportu o stanie ochrony, celem rozważenia, na sesji w 2019 r., ewentualnego wpisania Puszczy na Listę Obszarów w Zagrożeniu.

Delegacja rządu polskiego prowadziła intensywne zabiegi lobbystyczne przeciwko decyzji w/s Puszczy Białowieskiej, w czym znalazła poparcie Kazachstanu i Azerbejdżanu, ale nie pozostałych członków Komitetu. Wszystkie decyzje Komitetu UNESCO są formułowane specyficznym językiem dyplomacji, a biorąc pod uwagę jego reguły, decyzja białowieska jest jedną z ostrzej sformułowanych z całego pakietu – np. tylko w tej jednej decyzji użyto formuły „stanowczo wzywa” (strongly urges).
 
Aktuelles - nur in PL Version
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NEU IN SHOP
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

WIR EMPFEHLEN
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!