Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Duże zmiany w k.p.a.
10.07.2017.
Od 1 czerwca (w zasadzie w postępowaniach wszczętych po tej dacie) obowiązują istotne zmiany Kodeksu Postępowania Administracyjnego wprowadzone ustawą z 7 kwietnia o zmianie k.p.a. Zmiany są istotne dla wszystkich, którzy uczestniczą w takich postępowaniach, także w imię ochrony przyrody.

Zmiany obejmują między innymi:
 • W przypadku bezczynności lub przewlekłości postępowania – procedura „ponaglenia” rozpatrywanego przez organ wyższego stopnia w ciągu 7 dni;
 • Większe zobowiązanie organów II instancji do reformowania, a nie kasowania decyzji (duże nowe wymagania dla organów II instancji, oznacza m. in. że SKO będą musiały rozstrzygać merytorycznie także np. sprawy wydanych przez gminy decyzji środowiskowych!). Od decyzji kasatoryjnej przysługiwać będzie sprzeciw do WSA dotyczący samego trybu zwrotu do I instancji (rozpatrywany w ciągu 30 dni), a nie normalna skarga;
 • Od decyzji organu centralnego przysługuje niezwłoczna skarga do WSA, bez konieczności ponownego rozpatrywania sprawy (upraszcza skarżenie decyzji pierwszoinstancyjnych GDOŚ lub Ministra);
 • Możliwość zrzeczenia się odwołania, skutkująca (jeśli zrobią to wszystkie strony) ostatecznością i prawomocnością decyzji (niejasne co z możliwością zaskarżenia do WSA przez podmioty nieuczestniczące w postępowaniu, wynikającą z przepisów odrębnych);
 • W sprawach załatwionych „milczącą zgodą” (np. zgłoszenie budowy, zgłoszenie robót utrzymaniowych na ciekach) – jednak możliwość wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji !
 • Możliwość wprowadzenia w ustawach trybu tzw. postępowania uproszczonego (na razie teoretyczna, bo wymaga upoważnienia ustawowego do takiego trybu);
 • Możliwa procedura mediacji między stronami lub między organem a stronami;
 • Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (groźne wobec wymogu tzw. zasady ostrożności w sprawach dot. środowiska - jednak, ta zasada nie stosuje się gdyby zagrażało to ważnemu interesowi publicznemu; nie wiadomo jak zostaną zinterpretowane sprawy środowiskowe);
 • Organ nie może żądać dokumentów posiadanych lub publicznie dostępnych (np. wypisu z KRS od organizacji pozarządowej);
 • Możliwość wnioskowania o „zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania organów” i udział strony w nim;
 • Na etapie ‘umożliwienia zapoznania się z materiałami sprawy’ organ musi już „zapowiedzieć” ryzująca się decyzję odmowną, wskazując niespełnione przesłanki uniemożliwiające załatwienie sprawy zgodnie z wnioskiem, dając stronie możliwość udokumentowania ich spełnienia;
 • Możliwość odstępowania od nałożenia kar administracyjnych lub ich umarzania;
 • Skarga do WSA na akt prawa miejscowego nie wymaga uprzedniego wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

Nowy Kodeks Postępowania Administracyjnego:
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Ustawa zmieniająca:
isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000935

Spopularyzowane omówienie zmian:
www.mr.gov.pl/media/37290/Nowelizacja.pdf
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!