Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
O odstrzale lubuskich bobrów - pismo do Ministra Środowiska

Świebodzin, 5 stycznia 2007

Prof. Jan Szyszko

Minister Środowiska

za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego

Na podstawie Art. 31 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Klub Przyrodników, jako organizacja społeczna realizująca swój statutowy cel ochrony przyrody i działając w interesie społecznym, wnosi o:

wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia – na podstawie Art. 156 §1 pkt 6 KPA – nieważności decyzji Ś.R.III.W.Piwo531-2/187/2006 z dnia 21.12.2006 Wojewody Lubuskiego, w sprawie zezwolenia na odstrzał 170 osobników bobra europejskiego (Castor fiber)

oraz o

wstrzymanie wykonania w/w decyzji

Uzasadnienie

 23 listopada 2006 r. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wystąpił do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o "wyrażenie zgody na odstrzał redukcyjny bobra europejskiego". Według wnioskodawcy, "populacja bobra zasiedlająca wały przeciwpowodziowe dużych rzek, stanowi potencjalne zagrożenie przeciwpowodziowe. Bobry drążą nory i komory w wałach przeciwpowodziowych, niejednokrotnie na przestrzał wałów, co przy wezbraniu wielkich wód może doprowadzić do katastrofy budowlanej przerwania wałów".

Bóbr europejski jest gatunkiem objętym częściową ochroną gatunkową. Zgodnie z Art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, wojewoda na obszarze swojego działania może zezwolić na zabijanie zwierząt objętych ochroną. Jednak, zgodnie z Art. 56 ust 4 ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie takie może być wydane wyłącznie "w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz:

 1) wynikają z potrzeby ochrony innych dziko występujących gatunków roślin, zwierząt, grzybów oraz ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w gospodarce, w szczególności rolnej, leśnej lub rybackiej, lub

3) leżą w interesie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego, lub

4) wynikają z innych koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogów o charakterze społecznym lub gospodarczym lub wymogów związanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla środowiska, lub

5) są niezbędne w realizacji badań naukowych i programów edukacyjnych lub w realizacji celów związanych z odbudową populacji, reintrodukcją gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, albo do celów działań reprodukcyjnych, w tym do sztucznego rozmnażania roślin, lub

6) umożliwiają, w ściśle kontrolowanych warunkach, selektywnie i w ograniczonym stopniu, zbiór lub przetrzymywanie roślin i grzybów oraz chwytanie lub przetrzymywanie zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą w liczbie określonej przez wydającego zezwolenie".

Przedmiotowa decyzja wydana została z naruszeniem przesłanek dopuszczalności określonych w Art. 56 ust 4 cytowanej ustawy i tym samym wykracza poza upoważnienie ustawowe do jej wydania.

W przedmiotowym przypadku istnieją bowiem racjonalne rozwiązania alternatywne w stosunku do odstrzału bobrów. Polegają one na zabezpieczaniu newralgicznych fragmentów wałów przeciwpowodziowych przed penetracją bobrów i innych zwierząt za pomocą siatek, metalowych ścianek lub mat instalowanych na wałach, odgradzaniu wałów za pomocą wkopywanych w grunt zabezpieczeń itd. Na zabezpieczenia takie można uzyskać środki, np. z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i wielu Fundacji, np. Fundacji EkoFundusz.

Ponadto zwrócić należy uwagę, że zasiedlanie wałów przez bobry następuje tylko w takich przypadkach, kiedy nie są one utrzymywane we właściwy sposób – dopuszcza się do ich zarośnięcia wysoką roślinnością zielną, a ich bezpośredniego otoczenie drzewami i krzewami stwarzającymi dogodne miejsca ukrycia i bazę żerową bobrów. Utrzymanie niskiej, regularnie koszonej roślinności wałów, choćby w miejscach potencjalnie nadających się do zasiedlenia, eliminuje zasiedlanie ich przez bobry. Dobrą praktyką, stosowaną z powodzeniem choćby w Niemczech, jest prowadzanie na wałach wypasu owiec.

Wojewoda w uzasadnieniu do kwestionowanej decyzji nie odniósł się w ogóle do zagadnienia rozwiązań alternatywnych w stosunku do odstrzału. A decyzja ta nie jest decyzją pierwszą, odstrzały bobrów w województwie lubuskim prowadzone są od szeregu lat, wystarczająco długo, aby upewnić się, że metoda ta nie odnosi jakiegokolwiek skutku. Można się wręcz obawiać, że redukcja bobrów będąca przez wiele lat tematem zastępczym, przysłoni właściwe przyczyny fatalnego stanu wałów przeciwpowodziowych w województwie i w efekcie doprowadzi do tragedii.

Kwestionowana przez nas decyzja Wojewody została wydana wbrew negatywnej opinii Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w przedmiotowej sprawie. W opinii członków Rady, w tym specjalistów teriologów, nie ma żadnych naukowych podstaw do stwierdzenia, że proponowana metoda polegająca na redukcji populacji bobra jest skuteczna, natomiast jest bardzo prawdopodobne, że populacja zareaguje większą rozrodczością i migracyjnością, co odniesie skutek przeciwny do oczekiwanego, gdyż migrujące bobry zasiedlą odcinki doliny dotychczas nie zasiedlone.

Nasze zastrzeżenia budzi także sprawa cytowanego w piśmie Wojewody oszacowania lubuskiej populacji bobra na 4.500 osobników. Według naszej wiedzy nie istnieją żadne dane zebrane w sposób naukowy, dotyczące liczebności bobra w województwie i potwierdzające taką właśnie liczbę. Z ekstrapolacji materiałów zgromadzonych metodami wiarygodnymi na wybranych obszarach województwa wynika liczba o połowę niższa. Potwierdzeniem w/w tezy są także znikome kwoty wypłacane za szkody powodowane przez bobry przez Wojewodę. Wstrzymanie wykonania przedmiotowej decyzji jest niezbędne, ponieważ bobry mają być na jej podstawie zabijane w okresie od 22 grudnia 2006 do 31 marca 2007.

 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim
Jermaczek / Maciantowicz - Rezerwaty przyrody w woj. lubuskim

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!