Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Projekt nowelizacji ochrony gatunkowej
11.05.2012.
Rada Ministrów 25 kwietnia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, który zostanie teraz przesłany do Sejmu. Proponowane zmiany dotyczą przede wszystkim ochrony gatunkowej.

Art. 52a, zwalniający pod określonymi warunkami (poddanie planu urządzenia lasu ocenie strategicznej, która stwierdzi brak zagrożenia dla gatunków chronionych) gospodarkę leśną z przestrzegania ochrony gatunkowej, ma być rozciągnięty także na gospodarkę rybacką. Ministre Środowiska ma ustanowić w drodze rozporządzenia wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej, a Minister Rolnictwa - wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki rybackiej. Przestrzeganie tych wymagań ma również skutkować zwolnieniem z przestrzegania zakazów ochrony gatunkowej.

Właściwych dla RDOŚ zezwoleń na odstępstwa od ochrony gatunkowej zwierząt morskich, będzie udzielał RDOS właściwy wg wybrzeża na terenie województwa. Zezwoleń na odstępstwa od ochrony gatunkowej w parku narodowym ma udzielać Minister po zasięgnięciu opinii dyrektora parku.

Zezwolenia na odstepstwa od ochrony bobra, kormorana i czapli mogłyby być wydawane w formie zarzadzenia RDOŚ - aktu prawa miejscowego, na 5 lat. Dla czapli i kormorana ten tryb dotyczyłby jednak tylko obrębów hodowlanych (=stawów rybnych), ale motywem odstępstwa mogłaby być nie tylko szkoda w rybach i wodach, lecz także poważna szkoda w zbożach ;)

Ma być wprowadzony przepis: "Każdy kto przypadkowo schwytał lub zabił zwierzę gatunku objętego ochroną ścisłą lub wydrę lub instytucja państwowa, która się o tym dowiedziała, niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska".

Ma być wprowadzony nowy art. 60a. "Jeżeli stwierdzone lub przewidywane zmiany w środowisku zagrażają lub mogą zagrażać siedliskom przyrodniczym będącym przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, jest obowiązany, po zasięgnięciu opinii właściwej regionalnej rady ochrony przyrody oraz zarządcy lub właściciela terenu, podjąć działania w celu zapewnienia trwałego zachowania tych siedlisk, eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy ich stanu ochrony".

Rozporządzenia o gatunkach chronionych zachowują moc na 2 lata, w tym czasie będą musiały być wydane na nowo. Będzie w nich możliwość różnicowania (wybierania z katalogu ustawowego) zakazów dla różnych gatunków i grup gatunków.

Komunikat prasowy po Radzie Ministrów:
www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/decyzje_z_dnia/projekt_ustawy_o_zmianie_ustaw,9741

Projekt ustawy:
mos.gov.pl/artykul/4811_rada_ministrow/18455_projekt_ustawy_z_dnia_30_marca_2012_r_wysylany_na_rade_ministrow.html
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!