Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Prezydencki projekt ustawy o ochronie krajobrazu
27.05.2013.
W Kance;arii Prezydenta powstał projekt ustawy o ocronie krajobrazu, mającej być docelowo prezydencką inicjatywą ustawodawczą. "Dostrzegając z jednej strony postępującą degradację polskiego krajobrazu, a z drugiej - brak rządowych działań legislacyjnych, Prezydent RP podjął decyzję o opracowaniu projektu ustawy wzmacniającej narzędzia ochrony krajobrazu."

Do 20 czerwca 2013 r. trwają konsultacje spoleczne w Kancelarii Prezydenta. Więcej (w tym tekst projektu, z szerokim i trafnym uzasadnieniem) na:
www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/
inicjatywy-ustawodawcze/projekt-ustawy-o-ochronie-krajobrazuProjekt ustawy:

1. Wprowadza do kilku ustaw przepisy definicyjne i deklaratywne dotyczące ochrony krajobrazu i krajobrazu kulturowego.

2. Pozwala gminom ustalić w drodze uchwały zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje wyrobów z jakich mogą być wykonane, a także wprowadzić oplatę od reklam;

3. Nakazuje uzgadnianie z RDOS projektów decycji WZ dla "obiektów o charakterze dominant krajobrazowych", także poza terenami chroniomnymi;

4. Nakazuje sporządzanie, nie rzadziej niż raz na 20 lat (a po raz pierwszy w ciągu 3 lat od wejścia w życie ustawy), tzw. audytów krajobarzowych województwa i nakazuje ustalanie uchwałą sejmików województw urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu dla województwa, mogłyby one dla całego województwa lub dla niektórych obszarów określac ograniczenia w lokalizcai zabudowy, a także cechy dopuszczalnej zabudowy, malej architelktury, tablic, reklam i ogrodzeń. Urbanistyczne zasady byłyby wojewódzkim aktem prawa miejscowego, wiążącym wobec zagospodarwoania przestrzennego, w tym sprzecznośc z nimi wykluczałaby legalizację samowoli budowlanych.

5. Wprowadza zmiany dotyczące parków krajobrazowych:
a) uzgodnienie utworzenia, likwidacji lub zmian parku krajobrazowego, zarówno przez gminę jak i przez RDOŚ, mogłoby być milczące (termin 1 miesiąca);
b) w przypadku wniosku rady gminy o utworzenie parku krajobrzowego, sejmik zobowiazany do rozpatrzenia wniosku w ciągu 3 miesięcy;
c) wprowadza przesłanki ochrony krajobrazu (nie tylko przyrody) do przepisów o uzgadnianiu studiów i planów zagospodarwoania przestrzennego i o lokalizowaniu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
d) umożliwia wprowadzenie zakazu zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz umieszczania reklam;
e) zakazuje lokalizcaji dominant krajobrazowych, chyba że zezwalają na to urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu;
f) dodaje edukację krajobrazową do zadań parków krajobrazowych;

6. Wprowadza zmiany dotyczące obszarów chronionego krajobrazu:
a) uzgodnienie utworzenia, likwidacji lub zmian OChK, zarówno przez gminę jak i przez RDOŚ, mogłoby być milczące (termin 1 miesiąca);
b) w przypadku wniosku rady gminy o utworzenie OChK, sejmik zobowiazany do rozpatrzenia wniosku w ciągu 3 miesięcy;
c) wprowadza przesłanki ochrony krajobrazu (nie tylko przyrody) do przepisów o lokalizowaniu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
d) umożliwia wprowadzenie zakazu zmiany sposobu użytkowania gruntów oraz umieszczania reklam;
e) zakazuje lokalizcaji dominant krajobrazowych, chyba że zezwalają na to urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu.

7. Uzgodnienie utworzenia, likwidacji lub zmian małych form ochrony przyrody przez RDOŚ mogłoby być milczące (termin 1 miesiąca);

8. Daje GDOS prawo do "koordynowania" funkcjonowania form ochrony przyrody, także "samorzadowych", w tym wydawaniu zalecen i wytycznych oraz żądaniu informacji.

9. Wprowadza krajobraz do elementów uwzględnianych w raportach oddziaływania na środowisko i ocenie oddziaływania na środowisko.


Inicjatywa Prezydenta uzasadniona jest koniecznością wdrożenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, w związku z faktem że "nie można dostrzec perspektywy szybkiego zakończenia [przez rząd] działań wdrożeniowych, tymczasem polski krajobraz ulega coraz poważniejszemu zniszczeniu."
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!