Klub Przyrodników
Lokalizacja: GŁÓWNA
 
Polska Kartoteka Przyrodnicza
20-lecie LIFE
NFOŚiGW
CEEweb
OCEAN2012
Dzikie Życie
Forum Przyroda
Utrzymywanie wód po nowemu?
07.01.2014.
Minister Środowiska zakończył pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Wodne, ustawy o ochronie przyrody i innych ustaw, i skierował go do pilnego rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Projekt ustawy zmienia istotnie przepisy o utrzymywaniu wód oraz obecny art. 118 ustawy o ochronie przyrody.

Mają być sporządzane plany utrzymywania wód, określające odcinki wód, w obrębie których występują zagrożenia dla swobodnego spływu wód i lodów, i planujące zakres prac utrzymaniowych, z uwzględnieniem m. in. konieczności osiągnięcia celów środowiskowych (dobrego stanu / potencjału ekologicznego) i ochrony wód. Plan taki ma być, po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzgadniany z marszałkiem województwa i Prezesem KZGW, a następnie ustanawiany przez dyrektora KZGW w formie aktu prawa miejscowego (także dla wód WZMIUW). Zakłada się jego przegląd i ew. aktualizację do 6 lat.

Obowiązkiem właścicieli wód będzie nie "utrzymywanie" wszystkiego czym zarządzają, ale tylko to, co ujęto w planie, oraz prace przeciwpowodziowe i usuwające skutki powodzi w przypadku pilnej i uzasadnionej konieczności. Ma być zdefiniowane, że utrzymywanie wód obejmuje wykaszanie roślinności, usuwanie drzew i krzewów, zasypywanie wyrw w brzegch i dnie oraz ich zabudowę biologiczną, usuwanie zatorów i przeszkód, odmulanie - ale nie kształtowanie koryta, budowę umocnień, progów, zabudowę wyrw (jasne stanie się, że takie prace, jako regulacja cieków, wymagają decyzji środowiskowej).

Wykaszanie roślinności, jesienne usuwanie roślin, usuwanie drzew młodszych niż 10 lat, zasypywanie wyrw w ciągu < 2 lat od ich powstawania, usuwanie zatorów, nie będą wymagały żadnych procedur administracyjnych. Pozostałe prace utrzymaniowe, a także melioracje, wydobywanie z wód kruszyw w ramach szczególnego korzstania z wód, inne roboty ziemne mogące zmienić stosunki wodne, będą podlegały zgłoszeniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, jeżeli są zlokalizowane w obrębie powierzchniowych form ochrony przyrody, w rybackich obrębach ochronnych lub w obrębie cieków naturalnych (cieki naturalne w sensie prawa to wszystkie rzeki i potoki, niezależnie od ich przekształceń). RDOS będzie mógł w ciągu 30 dni nałożyć obowiązek uzyskania decycji o warunkach prowadzenia robót, w tym wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. W decycji RDOS może określić warunki wynikające z konieczności ochrony przyrody, a w przypadku znaczącego negatywnego oddziaływania na wartości przyrodnicze, może odmówić wydania decyzji. Użytkownik rybacki będzie z urzędu stroną postępowania o wydanie takiej decycji. Jednak, brak sprzeciwu RDOŚ w terminie 30 dni będzie "milczącą zgodą" na wykonanie prac. Te przepisy mają zastąpić obecny art. 118.

Przewidziano zintegrowany tryb postępowania (ale bez liberalizacji wymogów) w przypadku prac utrzymaniowych ingerujących w gatunki chronione.

Projekt ustawy zawiera także wiele zmian Prawa Wodnego w zakresie szczegółów transpozycji Ramowej Dyrektywy Wodnej, a także zmiany w zakresie określania ryzyka powodiowego i planów zarządzania nim (dopełnienia transpozycji dyrektywy powodziowej) oraz oczyszczania ścieków z aglomeracji.

Projekt (aktualna wersja ma datę 5.12.2013) dostępny na:
legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/85325/katalog/85394
 
Copyright (C) 2005 - 2014 by Klub Przyrodników.
Administrator: lukasz.kwasny@kp.org.pl;
Powered by Joomla! Open Source
EnglishDeutschPolish
DANE KONTAKTOWE
  
  KLUB PRZYRODNIKÓW
  ul. 1 maja 22
  66-200 Świebodzin

  tel./fax: +48 683828236
  e-mail: kp@kp.org.pl

SKLEP KP
  
  tel./fax: +48 957591220
  e-mail:
  owczary@kp.org.pl

NOWOŚCI W SKLEPIE

Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4
Przegląd Przyrodniczy (2017) tom XXVIII, zeszyt 4

Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski
Sudnik-Wójcicka B., Orczewska A. - Rośliny Polski

POLECAMY!
Ptaki. Przewodnik Collinsa
Ptaki. Przewodnik Collinsa

Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen
Haeupler H., Muer Th. - Bildatlas des Farn- und Blütenpflanzen

NEWSLETTER
  
  Chcesz otrzymywać
  e-mailem Wiadomości
  Klubu Przyrodników -
  informacje o
  organizowanych
  imprezach, nowościach
  wydawniczych, ważnych
  sprawach polskiej
  ochrony przyrody -
  
  ZAPISZ SIĘ NA NASZ
  NEWSLETTER !!!