Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

1. Niniejsza instrukcja określa metody implementacji celów ochrony przyrody w dominujący w Polsce model gospodarki leśnej, oparty na idei wielofunkcyjności lasu, założeniu trwałości użytkowania lasu i siedliskowo-drzewostanowej metodzie planowania gospodarczego.
2. Niniejsza instrukcja nie ogranicza możliwości eksperymentów i poszukiwań w zakresie innych modeli gospodarki leśnej i nie dotyczy obszarów, na których stosowane są te modele.
3. Pod pojęciem "ochrona przyrody" rozumie się tu zespół działań mających na celu:
a) zachowanie pełni różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i ekosystemów sąsiadujących z lasem,
b) zachowanie różnorodności i swoistości cech regionalnych przyrody,
c) zapobieganie procesom ginięcia gatunków, degeneracji fitocenoz i synantropizacji przyrody,
d) troskę o harmonijne funkcjonowanie krajobrazu leśnego, rozumianego jako ponadekosystemowy układ ekologiczny,
4. Ochrona przyrody jest obowiązkiem wszystkich jednostek administracji leśnej.
5. Ochrona przyrody jest integralną częścią gospodarki leśnej. Koszty zadań z zakresu ochrony przyrody mogą być uznawane za koszty gospodarki leśnej. Nadleśnictwa mają prawo do uzyskiwania dotacji z Budżetu Państwa oraz z funduszy celowych i środków pomocowych na wykonanie poszczególnych zadań z zakresu ochrony przyrody lub na pokrycie różnicy kosztów gospodarki leśnej wynikających z uwzględnienia w nich zadań z zakresu ochrony przyrody.
6. Nadleśnictwa mają prawo przejmowania w zarząd, zakupu i dzierżawienia obszarów ważnych dla przyrody w celu wykonywania na nich ochrony przyrody, nawet jeżeli są to obszary nie pokryte drzewostanem i nie przeznaczane do zalesienia. Dotyczy to w szczególności: jezior, torfowisk, innych mokradeł, cieków wodnych, łąk, cennych fragmentów roślinności nieleśnej.

[<<] [Home] [>>]