Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Infrastruktura w środowisku leśnym


79. Realizacja na terenach leśnych inwestycji lub innych prac wiążących się z ingerencją w środowisko przyrodnicze wymaga uprzedniego sporządzenia opinii o prognozowanym wpływie tej inwestycji na komponenty tego środowiska, a w lasach grupy C i D - pozytywnej treści takiej opinii.
80. Do inwestycji i prac o których mowa w pkt. 1 zalicza się w szczególności:
- wszystkie prace prowadzące do trwałej likwidacji drzewostanu,
- budowę trwałych budynków i urządzeń, także związanych z gospodarką leśną
- budowę i przebudowę linii telefonicznych i energetycznych,
- pobór wody, także na cele deszczowania szkółek leśnych,
- organizację szkółek leśnych i plantacji nasiennych,
- budowę drogi leśnej wiążąca się z pracami ziemnymi,
- regulację cieków wodnych,
- budowę spiętrzeń na ciekach,
- budowę i oczyszczenie rowu melioracyjnego,
- wszelkie inne prace mogące zmienić stosunki wodne terenu,
- pozyskanie torfu,
- pozyskanie kruszywa,
- wszelkie inne prace wiążące się z naruszeniem powierzchni ziemi.
81. Opinia o której mowa w pkt. 1. musi uwzględniać przynajmniej wpływ proponowanych prac na:
- florę (w zakresie ewentualnego zagrożenia zniszczeniem stanowisk rzadkich roślin)
- faunę ( w zakresie zagrożenia zniszczeniem stanowisk rzadkich zwierząt oraz pośredniego wpływu na populacje takich zwierząt)
- stopień synantropizacji szaty roślinnej (w zakresie zagrożenia przywleczeniem obcych, ekspansywnych gatunków roślin)
- stosunki wodne terenu (w zakresie prognozowanych zmian: poziomu wód gruntowych, reżimu hydrologicznego źródeł, cieków i miejsc podmokłych, chemizmu wód)
82. Opinię o której mowa w pkt. 1 może wydać kompetentna osoba lub zespół osób nie związanych stosunkiem służbowym z inwestorem ani z wykonawcą prac.
83. Podczas prowadzenia remontów i przebudów obiektów infrastruktury, a w szczególności:
- budynków
- dróg leśnych
- mostów
- wodnych urządzeń piętrzących
chroni się wartości kulturowe tych obiektów. W szczególności należy zachować: bryłę, kształt dachu, pokrycie dachu, barwę, fakturę i charakter elewacji, wielkość i podziały okien w budynkach starszych niż 50-letnie, wszystkie urządzenia techniczne starsze niż 50-letnie, historyczne nawierzchnie dróg (bruki).