Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Wybór docelowych składów drzewostanów i składów upraw


84. Za podstawę planowania docelowego składu drzewostanu przyjmuje się skład potencjalnego zespołu leśnego w danym miejscu.
85. W lasach grupy E skład ten może być zmodyfikowany w celu optymalizacji efektu gospodarczego. Modyfikacje te mogą polegać na:
a) przesunięciu stosunków ilościowych między komponentami potencjalnego zespołu leśnego
b) wprowadzeniu gatunków obcych naturalnemu zespołowi leśnemu w ilości do 50% składu gatunkowego, a gatunków iglastych - do 30% tego składu.
Warunkiem dopuszczalności tych modyfikacji jest jednak obecność w składzie drzewostanu wszystkich gatunków głównych zbiorowiska potencjalnego.
86. Skład gatunkowy upraw projektuje się uwzględniając docelowy skład drzewostanu, planowane zabiegi pielęgnacyjne oraz lokalne spontaniczne tendencje dynamiczne gatunków drzewiastych
87. W składzie gatunkowym upraw uwzględnia się w możliwie szerokim zakresie gatunki domieszkowe typowe dla odpowiedniego zespołu roślinnego oraz gatunki pionierskie.
88. Gatunków obcego pochodzenia geograficznego w zasadzie nie wprowadza się do składu upraw.
89. Punkt 88 nie obowiązuje, gdy kontynuacja lokalnej uprawy takich gatunków realizowana jest w ramach programu ochrony pamiątek kultury leśnej.
90. W uprawach z odnowienia sztucznego można wykorzystywać wyłącznie materiał sadzeniowy lokalnego pochodzenia.
91. Wyjątki od punktu 90 dopuszczalne są tylko w lasach grupy E, wyłącznie w sytuacji, gdy lokalnego materiału brak i wyłącznie na zasadach określonych obowiązującą regionalizacją przyrodniczo-nasienną.