Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Ochrona detali ekosystemu leśnego


98. Nadzwyczajnej ochronie podlegają drzewa o szczególnych cechach, to znaczy:
a) drzewa o grubości większej niż wymiary progowe, określone jako średnica odcinająca orientacyjnie 0,5% liczby najgrubszych drzew danego gatunku w drzewostanach rębnych obrębu, ale nie mniej niż wymiar uznawany za uprawniający do uznania drzewa za pomnik przyrody. Wymiary progowe, o których mowa w tym punkcie, określa się dla obrębu w toku prac urządzeniowych.
b) drzewa tworzące komponowane układy przestrzenne, np. aleje
c) drzewa stanowiące pamiątkę kultury leśnej, np. pojedyncze egzemplarze gatunków egzotycznych, pod warunkiem że nie stanowią zagrożenia dla rodzimej przyrody
d) drzewa gatunków uznanych lokalnie za rzadkie i ginące
e) drzewa reprezentujące unikatowe formy morfologiczne (sosny kołnierzykowate, świerki szczudłowe)
f) drzewa będące przykładami unikatowych zjawisk biologicznych (zrosty drzew, wegetatywne rozmnażanie się drzew)
g) drzewa stanowiące siedlisko bogatej flory epifitycznej bądź unikatowych jej taksonów
h) drzewa stanowiące siedlisko unikatowych taksonów fauny
i) drzewa związane z kulturą miejscową
99. Drzewa podlegające ochronie nadzwyczajnej nie podlegają zaliczeniu na poczet liczby drzew pozostawianych w cięciach rębnych, o których mowa w pkt. 95
100. Ochronie nadzwyczajnej podlegają znajdujące się w środowisku leśnym:
a) głazy narzutowe o wymiarach uprawniających do uznania za pomnik przyrody (także nie uznane za pomnik przyrody)
b) źródła, wysięki i wszystkie wypływy wód powierzchniowych
c) stanowiska gatunków podlegających ścisłej ochronie gatunkowej oraz gatunków umieszczonych na krajowej i regionalnej czerwonej liście.
d) zabytki kultury powszechnej, w tym w szczególności: kurhany, grodziska, cmentarze, ruiny, wały kultowe, pozostałości umocnień obronnych (także nie wpisane do rejestru zabytków)
101. Ochrona nadzwyczajna polega na zakazie wprowadzania istotnych zmian obiektu chronionego, a w szczególności: wycinania i uszkadzania drzew chronionych, niszczenia roślinności (także mszaków epifitycznych i epilitycznych), wycinania drzew i krzewów, składowania odpadów zrębowych w promieniu 10 m od obiektu chronionego). Chronione drzewa pozostawia się na pniu także po ich śmierci, aż do naturalnego rozkładu drewna. W rubryce "wskazówki gospodarcze" opisu taksacyjnego wydzieleń, w których występują obiekty chronione, wpisuje się nakaz ich chronienia.
102. Indywidualne odstępstwo od punktu 101 jest możliwe, gdy dobro obiektu chronionego, względy bezpieczeństwa ludzi bądź konieczność ochrony lasu tego wymaga. W stosunku do obiektów, o których mowa w punkcie 100d, wymagane jest uprzednie zasięgnięcie opinii właściwego konserwatora zabytków.
103. Stanowiska zwierząt i roślin chronionych podlegają ochronie na zasadach ogólnych.
104. O ile wojewoda nie wykonał swoich obowiązków w zakresie wyznaczenia miejsc rozrodu i stałego przebywania gatunków chronionych, Nadleśniczy wyznacza takie miejsca i uwzględnia je w gospodarce leśnej.