Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Kształtowanie strefy brzegu lasu


124. Zaleca się dążenie do biologicznej zabudowy skraju lasu na wszystkich skrajach leśnych, z priorytetem dla silnie zniekształconych lasów na siedliskach porolnych.
125. Przyjmuje się jako zasadę kształtowanie tzw. pełnej strefy skraju lasu, to jest:
brzeżnego pasa drzewostanu, wzbogaconego w gatunki domieszkowe (ew. wprowadzenie gatunków domieszkowych w formie podsadzeń), ale nie rozluźnionego
przylegającego od zewnątrz do ściany drzewostanu pasa zarośli krzewów, o składzie nawiązującym do naturalnych zbiorowisk zaroślowych i szerokości 3-5 m. Zarośla te mogą być wprowadzone w formie nasadzeń. Wśród zarośli mogą być wprowadzane pojedyncze drzewa, zwłaszcza gatunków owocodajnych (jarzębina, dzikie drzewa owocowe)
pasa 3-5 m szerokości pozostawionego w formie nieużytkowanej, do spontanicznego rozwoju zielnej roślinności okrajkowej. Dopuszcza się tu eksperymentalne wprowadzanie drogą podsiewu i podsadzania roślin zielnych typowych dla brzegów lasu, w tym gatunków zielarskich.
Granica taka powinna być kształtowana na pasie o szerokości 6-10 m przylegającym od zewnątrz do obecnego skraju lasu. Dopuszcza się kształtowanie granicy przez pozostawienie całego pasa 6-10 m szerokości do samorzutnego zarośnięcia.
126. Jeżeli brak miejsca na kształtowanie strefy według powyższych zasad, dopuszcza się kształtowanie tzw. uproszczonej strefy skraju lasu, co realizuje się przez wprowadzenie na samym skraju drzewostanu przerywanego pasa krzewów o składzie gatunkowym jak wyżej. Wprowadzane zarośla powinny zajmować ok. 50% długości skraju lasu (nie więcej), pojedyncza grupa krzewów nie powinna zajmować więcej niż 5 m tej długości.
127. W lasach silnie zniekształconych: litych drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych oraz przylegających do pól drzewostanach sosnowych z dominacją w runie trzcinnika, rajgrasu lub paproci, a także w lasach na siedliskach ciepłolubnych dąbrów i lasów zboczowych, dopuszcza się tworzenie tzw. wewnętrznej strefy skraju lasu, co realizuje się przez rozluźnienie drzewostanu na głębokość ok. 10 m od linii skraju lasu i podokapowe wprowadzenie zarośli o składzie gatunkowym jak wyżej
128. Traktuje się jako brzeg lasu i zabudowywuje biologicznie w opisany sposób, także skraje drzewostanów od linii kolejowych i dróg o dużym natężeniu ruchu.

[<<] [Home] [>>]