Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Prawne uwarunkowania gospodarki leśnej w zakresie ochrony przyrody


11. Postanowienia z zakresu ochrony przyrody, zawarte w:
a) aktach prawnych o objęciu ochroną, wydanych przez Radę Ministrów, Ministra właściwego do spraw środowiska, wojewodę, organ samorządu terytorialnego
b) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
c) planach ochrony rezerwatów, parków narodowych, parków krajobrazowych oraz otulin tych form ochrony przyrody
są wiążące dla planu urządzenia gospodarstwa leśnego. Zatwierdzenie planu urządzania wymaga uzgodnienia w zakresie dotyczącym ochrony przyrody z właściwymi terytorialnie organami ochrony przyrody i organami samorządu terytorialnego oraz opinii organizacji społecznych właściwych ze względu na przedmiot swego działania.
12. O ile wojewoda ani Rada Gminy nie wprowadziły form ochrony przyrody określonych ustawą o ochronie przyrody w stosunku do obiektów spełniających kryteria tej ustawy, a znajdujących się w administracji Lasów Państwowych, nadleśniczy w ramach swoich kompetencji wynikających z Ustawy o Lasach ma prawo i obowiązek wprowadzić w stosunku do tych obiektów ograniczenia zapewniające ich ochronę.

[<<] [Home] [>>]