Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Prace przygotowawcze do urządzania lasu


13. W toku prac przygotowawczych do urządzania lasu należy, oprócz materiałów wymaganych przez Instrukcję Urządzania Lasu, skompletować:
a) bibliografię przyrodniczą nadleśnictwa, uwzględniając przynajmniej następujące źródła informacji:
- dane opublikowane w okresie ostatnich 30 lat w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach naukowych z zakresu geografii fizycznej, botaniki i zoologii (na podstawie przejrzenia numerów tych czasopism)
- prace magisterskie i doktorskie wykonane w katedrach nauk przyrodniczych uniwersytetów, szkół pedagogicznych i akademii rolniczych w ośrodkach naukowych, których zasięg oddziaływania obejmuje teren nadleśnictwa (na podstawie kwerendy w odpowiednich zakładach i katedrach tych ośrodków)
- dane posiadane przez regionalne towarzystwa i organizacje naukowe i przyrodnicze (na podstawie skierowanego do tych organizacji zapytania)
- dane powszechnej inwentaryzacji przyrodniczej gmin, o ile została sporządzona
- dane odpowiedniego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, na podstawie skierowanego do niego zapytania
- dane Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na podstawie skierowanego do niego zapytania
b) odpowiednie arkusze ogólnopolskich opracowań:
- powierzchniowej mapy geologicznej Polski
- mapy geomorfologicznej Polski
- mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski
- mapy hydrologicznej Polski
- mapy glebowo-rolniczej Polski
c) materiały źródłowe do analizy historyczno-przyrodniczej, w tym w szczególności:
- materiały Archeologicznego Zdjęcia Polski
- historyczne mapy terenu w skalach topograficznych (od 1:100 000 wzwyż)
- dawne mapy leśne i opisy taksacyjne drzewostanów
d) informację o relacji przestrzennej urządzanego nadleśnictwa w stosunku do:
- makroobszarów funkcjonalnych wyznaczonych planami zagospodarowania przestrzennego
- ogólnopolskiej sieci ECONET
- sieci Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych w Polsce
e) aktualne dane o istniejących formach ochrony przyrody zebrane:
- od odpowiedniego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
- od organów samorządu terytorialnego
f) informację o planach i zamierzeniach w zakresie ochrony przyrody, zebrane od:
- Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
- organów samorządu terytorialnego
- organizacji społecznych zainteresowanych ochroną przyrody
- pracowników naukowych prowadzących badania przyrodnicze na rozpatrywanym terenie
- indywidualnych przyrodników-amatorów związanych z rozpatrywanym terenem
14. Wnioski wynikające z analizy materiałów o których mowa w pkt. 13 uwzględnia się w planie urządzenia gospodarstwa leśnego.
15. Wynikającą z materiałów o których mowa w pkt. 13 informację o występowaniu cennych elementów dziedzictwa przyrody lub kultury umieszcza się w planie urządzania lasu, w tym w opisie taksacyjnym lasu, jeżeli jest to możliwe po jej specjalistycznej weryfikacji terenowej podczas prac urządzeniowych
16. Braku informacji o cennych elementach dziedzictwa przyrody lub kultury nie traktuje się jako stwierdzenia braku takich elementów.