Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Analiza warunków glebowo-siedliskowych produkcji leśnej


27. Prace glebowo-siedliskowe stanowią bezwzględnie konieczny element planowania gospodarczego w każdym nadleśnictwie. Diagnozy siedliskowe postawione bez uprzednich prac gleboznawczych można traktować tylko jako orientacyjne. Można je przyjąć za trafne w zakresie wilgotności, ale w zakresie żyzności należy je traktować wyłącznie jako wskazanie dolnej granicy możliwości produkcyjnych siedliska, tj. diagnoza "Lśw" oznacza, że mamy do czynienia rzeczywiście z siedliskiem lasu świeżego ale diagnoza "BMśw" oznacza, że w rzeczywistości może być to siedlisko "BMśw", "LMśw" lub "Lśw".
28. Podczas prac glebowo-siedliskowych uwzględnia się wszystkie współczesne osiągnięcia nauki w zakresie gleboznawstwa, typologii leśnej oraz fitosocjologii, wyrażone w formie publikacji w czasopismach leśnych lub przyrodniczych, opublikowanych do czasu rozpoczęcia prac. W przypadku propozycji kontrowersyjnych, decyzję o ich zastosowaniu lub niezastosowaniu podejmuje się na KTG
29. Przy wykonywaniu przeglądowo-gospodarczych i przeglądowych map siedliskowych generalizację treści dotyczącej siedlisk przeprowadza się na zasadach ogólnogeograficznych. Nie stosuje się generalizowania wydzieleń siedliskowych do linii podziału powierzchniowego.

[<<] [Home] [>>]