Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych...

Analiza potencjału siedlisk leśnych


30. Sporządza się mapę potencjalnych zespołów leśnych obrębu w skali 1:25 000 lub większej
31. Dla każdego obrębu sporządza się tabelaryczne zestawienie potencjalnych zespołów leśnych, przedstawiające także lokalną relację pomiędzy tymi zespołami a siedliskowymi typami lasu.
32. Dla każdego potencjalnego zespołu leśnego wymienionego w tej tabeli należy sporządzić listy:
a) gatunków drzew które w warunkach naturalnych mogą być gatunkami dominującymi w tym zespole
b) gatunków drzew, które w warunkach naturalnych bywają gatunkami domieszkowymi w tym zespole
c) gatunków krzewów, które w warunkach naturalnych występują w tym zespole
d) gatunków skraju lasu i gatunków wczesnych stadiów sukcesji na siedliskach odpowiedniego zespołu.
Listy te należy sporządzić na podstawie miejscowych opracowań fitosocjologicznych. Nie należy na nich umieszczać drzew ani krzewów obcego pochodzenia geograficznego, ani gatunków których udział w danym zespole nie ma charakteru naturalnego a jest wynikiem gospodarki człowieka (np. sosna w buczynach i grądach)
33. Docelowe składy drzewostanów oraz orientacyjne składy upraw określa się i zestawia się indywidualnie dla każdej zidentyfikowanej w obrębie kombinacji cech siedliska uwzględniającej conajmniej:
a) typ siedliskowy lasu
b) rodzaj siedliska
c) stopień uwilgotnienia
d) położenie w stosunku do form rzeźby terenu oraz nachylenie i ekspozycję (formę fizjograficzno-mikroklimatyczną)
e) potencjalny zespół leśny
Zaleca się różnicowanie docelowych składów drzewostanów oraz składów upraw także w zależności od innych cech siedliska, zidentyfikowanych jako istotne. W przypadku kombinacji występujących w pojedynczych wydzieleniach, dopuszcza się dokonanie tych ustaleń w formie indywidualnych decyzji planistycznych dla tych wydzieleń.