[Inne aktualności z Puszczy] [Puszcza Drawska - Strona główna] [Lubuski Klub Przyrodników - strona główna]


Pełna dokumentacja projektowa nowego rezerwatu (doc, 2MB)

Torfowisko Osowiec - nowym rezerwatem przyrody w Puszczy Drawskiej ?

Na ręce Lubuskiego Konserwatora Przyrody złożona została dokumentacja projektowa nowego rezerwatu przyrody w Puszczy Drawskiej - Torfowiska Osowiec. Dokumentację opracował Lubuski Klub Przyrodników, a zapłaciła za nią Fundacja EkoFundusz. Opracowanie powstało przy pełnej akceptacji gospodarzy terenu - Nadleśnictwa Głusko. Według opinii konserwatora przyrody, p. Wincentego Piworuna, nowy rezerwat może zostać powołany w ciągu kilku miesięcy

Panorama torfowiska Osowiec. Fot. M. Czasojć Pływacze i grążele w torfiance na Torfowisku Osowiec. Fot. P. Pawlaczyk.


Projektowany rezerwat "Torfowisko Osowiec" znajduje się na obszarze południowej części Puszczy Drawskiej, na Pojezierzu Dobiegniewskim, ok.2 km na północny-wschód od miejscowości Łęczyn i ok.6 km na południowy-zachód od Starego Osieczna (województwo lubuskie, powiat strzelecko-drezdenkowski, gmina Dobiegniew). Projektowany rezerwat położony jest na terenie leśnym Nadleśnictwa Głusko, Obręb Wołogoszcz, leśnictwo Wołogoszcz i obejmuje oddziały 226 l, o. Łącznie obejmowałby powierzchnię 17,53 ha. Proponuje się także utworzenie otuliny w celu zachowania i ochrony torfowiska, włączając w skład otuliny fragmenty lasu i łąk otaczających torfowisko o łącznej powierzchni 16,13 ha.

Kłoć wiechowata, na Torfowisku Osowiec tworzy szuwar podszyty mchami brunatnymi. Fot. P. PawlaczykTorfowisko Osowiec charakteryzuje się zróżnicowanym - strefowym i mozaikowym układem roślinności. Strefowy układ roślinności obejmuje zewnętrzną część torfowiska, w części centralnej zdecydowanie dominuje mozaikowy charakter roślinności. Wkraczające na torfowisko bardzo dynamicznie zarośla wierzbowe i olsowe tworzą zwarty pas roślinności dookoła całego torfowiska. W obrębie zarośli wierzbowych i następującego za nimi wąskiego pasa szuwaru trzcinowo-turzycowego stwierdzono występowanie kilku rzadkich gatunków roślin naczyniowych tj: narecznica grzebieniasta Dryopteris cristata (występująca tu licznie), turzyca tunikowa Carex appropinquata, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, tojeśc bukietowa Lysimachia thyrsiflora. W centralnej części torfowiska dominuje mozaikowy układ roślinności charakterystyczny dla torfowisk bogatych w węglan wapnia z dużym udziałem kłoci wiechowatej - Cladium mariscus. Zajmując dużą powierzchnię torfowiska w centralnej części rozwinął się dobrze wykształcony mszar kłociowy - Drepanoclado-Cladietum marisci oraz mszar przygiełkowy Rhynchosporetum albae i szuwary turzycowe - Caricetum limosae, Caricetum lasiocarpae oraz Caricetum diandrae. W centralnej części torfowiska, która jest najbardziej zróżnicowana i bogata pod względem florystycznym stwierdzono występowanie wielu interesujących gatunków roślin naczyniowych tj.: ponikła skąpokwiatowego Eleocharis quinqueflora, modrzewnicy zwyczajnej Andromeda polifolia, turzycy bagiennej Carex limosa, pływacza drobnego Utricularia minor, pływacza zachodniego Utricularia australis, grzybieni północnych Nymphaea candida, wierzby rokity Salix rosmarinifolia, dziewięciornika Parnassia palustris. Rosną tu także bardzo rzadkie gatunki mchów: Paludella squarrosa i Campyllium stellatum

W części południowej torfowiska znajduje się niewielki fragment otwartego lustra wody, pozostałości dawnego jeziora, porośnięty przez płaty rdestnicy pływającej - Potamogeton natans, rdestu ziemnowodnego (Polygonum amphibium). W miejscu tym spotkać można jeżogłówkę najmniejszą - Sparganium minimum i niewielkie płaty grążela żółtego Nuphar lutea, a także rzadkie: Ceratophyllum submersum, Potamogeton obtusifolius. W części północnej rezerwatu, w oddziałe 226 l znajduję się niewielki fragment dawnej torfianki, obecnie porośnięty przez płaty żabiścieku (Hydrocharis morsus-ranae), grzybieni północnych (Nymphaea candida) i pływaczy (Utricularia australis, Utricularia minor). Miejsce to stanowi również ostoję dla płazów.

Wszystkie związane z torfowiskiem Osowiec fitocenozy tworzą razem układ bardzo dynamiczny o charakterze w znacznej części naturalnym, wart zainteresowania i prowadzenia obserwacji nad przebiegiem procesów sukcesyjnych zachodzących na tym torfowisku. Obiekt nie jest dotychczas objęty żadną formą ochrony. Ze względu na dobrze zachowane układy zbiorowisk roślinnych, bardzo interesującą florę roślin naczyniowych i zarodnikowych oraz faunę torfowisko Osowiec zasługuje bezwzględnie na ochronę rezerwatową.

Proponowany do ochrony ekosystem torfowiskowy w projektowanym rezerwacie "Torfowisko Osowiec" należy do jednego z lepiej zachowanych i szczególnie interesujących pod względem przyrodniczym obiektów na terenie Pomorza Zachodniego i regionu południowej części Puszczy Drawskiej. Torfowisko Osowiec ze względu na licznie występujące tu gatunki flory i fauny zaliczane do grupy gatunków wymierających i zagrożonych w skali kraju i w skali regionu oraz interesujący mozaikowy układ zbiorowisk roślinnych na torfowisku pochodzenia pojeziernego, usytuowanym w krajobrazie równiny sandrowej w znaczącym stopniu poszerza reprezentację obiektów i bezwzględnie zasługuje na ochronę rezerwatową.

We florze projektowanego rezerwatu obecne są 3 gatunki ujęte w krajowej Czerwonej Liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych (narecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, turzyca bagienna Carex limosa i rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia) oraz 21 gatunków ujętych na Czerwonej Liście Pomorza Zachodniego (nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, narecznica grzebieniasta Dryopteris cristata, szczaw wodny Rumex aquaticus, rogatek krótkoszyjkowy Ceratophyllum submersum, przywrotnik prawie nagi Alchemilla glabra, modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia, rzęśl hakowata Callitriche hamulata, pływacz drobny Utricularia minor, pływacz zachodni Utricularia australis, bagnica torfowa Scheuchzeria palustris, rdestnica stępiona Potamogeton obtusifolius, jeżogłówka najmniejsza Sparganium minimum, wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium, ponikło skąpokwiatowe Eleocharis quinqueflora, przygiełka biała Rhynchospora alba, turzyca obła Carex diandra, turzyca bagienna Carex limosa, turzyca łuszczkowata Carex lepidocarpa, kłoć wiechowata Cladium mariscus, grzybienie północne Nymphaea candida i rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia). Jest to znacząca liczba gatunków jak na tak niewielki obiekt.