Obszar Chronionego Krajobrazu "Dobiegniew"

Jezioro Perkoz. Fot. Marek CzasnojćObszar Chronionego Krajobrazu "Dobiegniew" obejmuje południową cześć kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej oraz grupę jezior tzw. Pojezierza Dobiegniewskiego (wbrew nazwie nie obejmuje natomiast Dobiegniewa i jego najbliższych okolic). Jest to w większości obszar leśny porastający teren sandrowy i morenowy o urozmaiconej rzeźbie, słynący z drzewostanów dębowych. Oprócz nich elementami szaty leśnej są buczyny i bory sosnowe. W części północnej obszar obejmuje również malownicze jeziora rynnowe o silnie rozwiniętej linii brzegowej: Osiek, Lipie i Wielgie Dobiegniewskie. Puszczańska fauna obejmuje między innymi: puchacza, bielika, orlika krzykliwego, rybołowa i żółwia błotnego. Bardzo interesująca, choć niedostatecznie poznana jest flora, grupująca unikatowe gatunki leśne, torfowiskowe, wodne i ciepłolubne.
[Więcej...]