Obszar Chronionego Krajobrazu Dominikowo-Niemieńsko

Chwasty polne na Polanie Drawieńskiej. Foto Marek Czasnojć Gminny OChK powołany Uchwałą Rady Miasta i Gminy Drawno z 22.12.2000.

Uzasadnienie propozycji powołania i charakterystyka: Okolice Drawna wyróżniają się nieprzeciętnymi walorami krajobrazowymi. W parze z nimi idą także walory przyrodnicze. Teren ten, a w szczególności okolice Drawna, Dominikowa i Niemieńska, to także potencjalny teren rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych, stanowiących główną szansę rozwoju gminy Drawno
Obszar Polany Drawieńskiej na południe od Drawna odznacza się:
- dobrze zachowanym, harmonijnym krajobrazem rolniczym o wysokiej wartości przyrodniczej
- obecnością akcentów krajobrazowych: wzniesień kemowych z unikatową, ciepłolubną florą
- obecnością dużej kolonii czapli siwej
- obecnością akcentów kulturowo-przyrodniczych w postaci dobrze zachowanych alei przydrożnych (ich stopień zachowania jest unikatowy w regionie !)
Fragment lasów Nadleśnictwa Drawno między Dominikowem, Kumaniem i Korytnicą jest fragmentem zwartego, cennego kompleksu leśnego ze stanowiskami cennej fauny (czarny bocian !), malowniczą doliną Słopicy, stanowiskami flory borowej (widłaki), śródleśnymi torfowiskami.
Na proponowanym Obszarze znajdują się także cenne kulturowe elementy krajobrazu, jak założenia parkowo-pałacowe, pałac w Niemieńsku, zabytki techniki (system nawodnień nad Słopicą k. Niemieńska i k. Międzyboru, unikatowa gorzelnia w Niemieńsku).
Zarówno Polana Drawieńska, jak i Bory Dominikowskie są obszarami o niskim stopniu zanieczyszczenia środowiska. Brak uciążliwości środowiska decyduje o walorach wypoczynkowych i turystycznych tych terenów.
Powyższe walory wymagają troskliwej ochrony, gdyż inaczej mogą ulec degradacji i zniszczeniu (patrz analiza zawarta w Operacie Zagospodarowania Przestrzennego stanowiącym materiał planu ochrony DPN).
Zgodnie z Art. 38 i Art. 39 Ustawy o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska walory krajobrazowe o szczególnej wartości ze względu na potrzeby społeczne (z którymi mamy tu do czynienia), podlegają ochronie, której zasady i formy określają przepisy o ochronie przyrody. Ich zabezpieczenie przez wyznaczenie, na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody, gminnego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jest więc właściwe w świetle obowiązującego prawa.
Obszar zaproponowany do objęcia granicami wyznaczonego OChK stanowi uzupełnienie sieci Obszarów Chronionego Krajobrazu wyznaczonych przez wojewodę i jego wyznaczenie jest szczególnie celowe wświetle Art. 13 pkt. 2 Ustawy o ochronie Przyrody
Zaproponowane do wprowadzenia ograniczenia uzasadnione są potrzebami ochrony krajobrazu i ochrony funkcjonowania systemów ekologicznych, jakie zostały zidentyfikowane przez zespoły specjalistów podczas prac nad Planem Ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego (patrz Prośby do podmiotów działających w otulinie DPN, zawarte w Operacie Syntezy Planu Ochrony DPN).

[Puszcza Drawska, strona główna]
[Lubuski klub Przyrodników, strona główna]