Na stronie internetowej RZGW Wrocław udostępniono do konsultacji społecznych projekt planu utrzymania wód wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Konsultacje trwają od 28 stycznia do 17 lutego:

bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/9479,25314,25315/25315/art32237.html

Plany utrzymania wód określą, na jakich odcinkach rzek będą w ciągu najbliższych 6 lat realizowane tzw. prace utrzymaniowe – w tym wycinanie drzew i krzewów, odmulanie, usuwanie martwych drzew, zasypywanie podcięć erozyjnych w brzegach itp. Działania takie, mimo że niekiedy drobne, są wykonywane powszechnie, w wyniku czego wywierają silny wpływ na ekosystemy rzek. Wcześniej przedstawiono do konsultacji społecznych projekty planów utrzymania wód dla pozostałych RZGW – wszystkie one zakładały, że prace utrzymaniowe będą realizowane niemal na wszystkich ciekach, choć w prognozach oddziaływania na środowisko wskazywano na negatywne oddziaływanie na środowisko i proponowano takie modyfikacje sposobu wykonywania działań utrzymaniowych, które pozwoliłyby to oddziaływanie nieco złagodzić.

Sporządzanie planów utrzymania wód zostało nakazane przepisem ustawy Prawo wodne, wprowadzonym w związku z zarzutami Komisji Europejskiej o niezgodność praktyki utrzymywania wód w Polsce z wymogami dyrektyw: wodnej, ocenowej i siedliskowej. Plan sporządza dyrektor RZGW, uzgadnia z KZGW i marszałkami województw, a następnie ustanawia jako akt prawa miejscowego. Plany utrzymania wód miały być ustanowione do 1 stycznia 2016 r., jednak w grudniu Sejm przesunął ten termin na 1 stycznia 2017 r.

Uwagi, jakie Klub Przyrodników wnosił dotąd w konsultacjach planów utrzymania wód w innych RZGW znajdują się na:

content/view/633/614