Położenie: 1 km na południowy zachód od miejscowości Kosobudki (gm. Łagów)
Dane ewidencyjne: Nadl. Torzym, obręb 1, wydz.: 316l, 317r, 326ax, bx, c, d, o, p, r, s, t, w, x, y, z, 327d, f, i, j, 328h, 329i, 330d, h, i, j, 331f, Nadl. Bytnica, obręb 2, wydz.: 23a, b, c, 24a, b, c, 25a, b, c, d, 46c, d, 47a, 48a, b, gm. Łagów, obręb Kosobudz, dz.: 134, 158 (część), 446/3 (część)
Proponowana powierzchnia: 71,56 ha
Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i gatunki: 7230 (50%), 91E0 (20%), 7220 (10%)


Projekt dotyczy powiększenia utworzonego w roku 2017 na powierzchni 12,47 ha rezerwatu Mechowiska Kosobudki. Pierwotny projekt (Wołejko i Stańko 1998) zakładał rezerwat znacznie większy w stosunku do tego, jaki utworzono w roku 2017, ograniczonego wyłącznie do gruntów Klubu Przyrodników.
Poza istniejącym rezerwatem znalazły się unikatowe ekosystemy źródlisk i kilku typów torfowisk, głównie na gruntach Lasów Państwowych. Duże zróżnicowanie środowiska przyrodniczego, zwłaszcza obecność tak szczególnych siedlisk jak źródliska, mechowiska i lasy bagienne, decyduje o bogactwie flory. Stwierdzono tu prawie 200 gatunków roślin, wśród nich liczne populacje kruszczyka błotnego Epipactis palustris, kukułki Fuchsa Dactylorhiza fuchsii, reliktowych mchów (Paludella squarosa, Tomentypnum nitens, Helodium blandowii), nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulagtum, situ tępokwiatowego Juncus subnodulosus, narecznicy grzebieniastej Dryopteris cristata, turzycy obłej Carex diandra i innych (Wołejko i Stańko 1998, Wołejko i in. 2001, Wołejko i in. 2014).
Skuteczna ochrona obiektu w części obejmującej lasy wymaga trwałego wyłączenia go z gospodarki leśnej, a na odkrytych torfowiskach starannego zaplanowania i podjęcia działań ochronnych zapobiegających ich degradacji.

Wróć do PROJEKTOWANE I PROPONOWANE REZERWATY - Województwo lubuskie