PRZEGLĄD PRZYRODNICZY


Klub Przyrodników - strona czasopisma ogólno-przyrodniczego PRZEGLĄD PRZYRODNICZY ZESZYT 4/2017

Zeszyt 4/2017
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVIII Zeszyt 4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Andrzej Jermaczek
WALKA POSTU Z KARNAWAŁEM, CZYLI PRZYGODY "EKOTERRORYSTÓW" W KRAINIE "HYDROBETONU"
The Fight between Lent and Carnival, or the adventures of "eco-terrorists" in the land of "waterproof concrete"

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 3-15
Paweł Pawlaczyk
EKOLOGICZNE PROBLEMY OCHRONY RZEK W POLSKICH OBSZARACH NATURA 2000
Ecological problems of river conservation in Polish Natura 2000 sites

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 16-50
Krzysztof Okrasiński
WYBRANE UWARUNKOWANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA STAN WÓD
Selected determinants of water environmental impact assessment

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 51-61
Paweł Pawlaczyk
MARTWE DREWNO JAKO ELEMENT EKOSYSTEMU RZECZNEGO
Deadwood as an element of the river ecosystem

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 62-92
Kazimierz Walasz
JAK CHRONIĆ RZEKI I POTOKI W GMINACH
How to protect rivers and streams at the organisational level of a commune

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 93-109
Wojciech Jankowski
SKUTECZNOŚĆ RÓŻNYCH METOD OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I ICH WPŁYW NA PRZYRODĘ
Efficiency of different methods of flood protection and their impact on nature

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 110-134
Wojciech Jankowski
PRZYRODNICZE SKUTKI BUDOWY I FUNKCJONOWANIA ZBIORNIKÓW SUCHYCH I WIELOFUNKCYJNYCH - DOŚWIADCZENIA Z OCENY WYBRANYCH ZBIORNIKÓW
Impact of building and functioning of the dry dams and multi-purpose dams on nature, experience on some dams

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 135-151
Józef Jeleński
KU NAJLEPSZYM PRAKTYKOM REWITALIZACJI I UTRZYMANIA RZEK
Towards the best practice in river rehabilitation and maintenance

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 152-160
Marek Jelonek, Grzegorz Zygmunt
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU "PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO DOLINY RZEKI BIAŁA TARNOWSKA"
"Restoring connectivity of the ecological corridor of the Biała Tarnowska River valley" - project implementation report

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 161-169
Piotr Sobieszczyk
LIKWIDACJA BARIER MIGRACYJNYCH W ZLEWNI WISŁOKI ORAZ CZĘŚCIOWE ODTWORZENIE ŻWIROWYCH SIEDLISK DLA LITOFILNYCH GATUNKÓW RYB NA ODCINKU WISŁOKI OD JAZU W MOKRZCU DO MIEJSCOWOŚCI PUSTKÓW
Migration barriers removal in the Wisłoka River catchment area and partial restoration of gravel habitats for lithophilous fish along the Wisłoka River reach from the weir in Mokrzec to Pustków

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 170-192
Józef Jeleński
REWITALIZACJA RZEK GÓRSKICH NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU "TARLISKA GÓRNEJ RABY"
"The upper Raba River spawning grounds" project as an example of mountain river restoration

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 193-200
Marcin Przesmycki, Szymon Jusik, Krzysztof Achtenberg
PILOTAŻOWE WDROŻENIE HYDROMORFOLOGICZNEGO INDEKSU RZECZNEGO (HIR) DO OCENY WÓD PŁYNĄCYCH W RAMACH PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA (PMŚ)
Pilot implementation of the Hydromorphological Index for Rivers (HIR) for assessing watercourses as part of the State Environmental Monitoring (PMŚ)

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 201-223
Paweł Szczerbik
MONITORING ICHTIOFAUNY W RZEKACH - PROBLEMY, BŁĘDY, NIEDOSKONAŁOŚCI
Fish monitoring in rivers - problems, mistakes and imperfections

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 224-235
Ewa Leś
RATOWANIE RZEK - POWRÓT DO ŹRÓDEŁ, PROBLEMY WCIĄŻ TE SAME
Saving rivers - back to the roots, still the same problems

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 236-240
Kamil Kędra, Anna Gazda
KRAJOBRAZ RZECZNY, JEGO ELEMENTY, POSTRZEGANIE I OCHRONA - NA PRZYKŁADZIE STAROMIEJSKIEGO ODCINKA DOLINY WISŁY W KRAKOWIE
River landscape: elements, perception and conservation - a case study of the old-town Vistula River valley in Krakow

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 241-255
Grażyna Jaszewska
WYNIKI BADAŃ POPULACJI LĘGOWEJ ZIMORODKA ALCEDO ATTHIS W ZABORSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM W LATACH 2013-2016
Results of the research on the Kingfisher Alcedo atthis breeding population in the Zaborski Landscape Park in 2013-2016

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 256-269
Joanna Szmuc
EKOSYSTEMY WODNE W OBRZĘDOWOŚCI I KULTURZE - WYBRANE ASPEKTY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PODKARPACIA
Water ecosystems in rituals and culture - selected aspects with particular reference to the Podkarpacie Region

Przegląd Przyrodniczy XXVIII, 4 (2017): 270-285

  2009-2017 by Klub Przyrodników