Aktualności

There is no translation available.

14 maja 2010 roku wpuszczono na terenie nadleśnictwa Rzepin 31 młodociane osobniki żółwia błotnego Emys orbicularis hodowane przez doktora Bartłomieja Najbara. Jaja żółwi zostały zebrane w zeszłym roku w celu ochrony części z nich przed drapieżnikami. Wpuszczanie do środowiska naturalnego odchowanych żółwików zwiększa znacznie szansę ich przeżycia bowiem największa śmiertelność w środowisku naturalnym notowana jest w pierwszych miesiącach od wyklucia się z jaja. Hodowla trwała około 8 miesięcy, po tym czasie żółwie osiągają niespełna 5 centymetrów długości ciała. Zwracanie żółwi środowisku naturalnemu przebiegało w obecności gospodarzy terenu - pracowników Lasów Państwowych.

W końcu roku 2009 w trzech obszarach wykonaliśmy ścieżki edukacyjne służące propagowaniu ochrony żólwia błotnego i płazów oraz wiedzy o biologii i potrzebach tych gatunków. Każda z nich składa się z tablicy informacyjnej z planem oraz skrzynką zawierającą folderki opisujące poszczególne punkty ścieżki. Na każdej ze ścieżek jest ich 12. Informacja powtórzona jest ponadto na tabliczkach zlokalizowanych w punktach oraz tablicy informacyjnej. Pierwsza ścieżka zlokalizowana jest w ogrodzie edukacyjnym Nadleśnictwa Rzepin w Nowym Młynie, nad Ilanką, 3 km od Rzepina. Druga scieżka sąsiaduje ze ścieżką edukacyjną Nadleśnictwa Cybinka w Bieganowie, 1 km od Cybinki. Ścieżka trzecia, na gruntach Nadleśnictwa Smolarz, leży w sąsiedztwie miejscowości Drawiny, kilkaset m od stacji kolejowej.

W trakcie trwania projektu, od czerwca do listopada 2009, w pięciu obszarach przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne dla zarządzających nimi leśników oraz młodzieży szkół średnich i gimnazjów. Ich tematem była ochrona populacji żółwia błotnego i płazów oraz ich siedlisk, a także szerzej pojęta ochrona ekosystemów mokradłowych. W zajęciach uczestniczyło kilkaset osób.

W ramach projektu powstał komputerowy System Informacji Przestrzennej powiązany z bazami danych o stanowiskach i osobnikach żółwia błotnego w Polsce Zachodniej, jego siedliskach, lęgowiskach, zimowiskach, a także realizowanych i planowanych działaniach ochronnych. Zawiera ponad 500 rekordów ze zlokalizowanymi w przestrzeni informacjami ułatwiającymi ochronę populacji żółwia w 6 objętych projektem obszarach Natura 2000 oraz na innych terenach woj. lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Bazy danych powiązane są z dokumentacją fotograficzną pozwalającą na identyfikację osobnikow.

news02 01

W roku 2009 w kilku obszarach objętych projektem oznakowano dorosłe żółwie nadajnikami telemetrycznymi. Generowany przez nie sygnał pozwoli śledzić przemieszczanie się żółwi w ciągu roku i zlokalizować miejsca hibernacji, a tym samym skuteczniej chronić ich siedliska.

Prowadzone w roku 2009 badania potwierdziły między innymi skuteczne przystępowanie żółwi do lęgów w obszarze Drzeczkowo. Dowodem zdjęcie małego żółwika odłowionego w jednym z objętych projektem zbiorników wodnych.

W dniu 15 maja 2009, w ramach prowadzonego przez Klub projektu ochrony żółwia błotnego, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej w Polsce Zachodniej dokonano kolejnego wypuszczenia partii młodych żółwi wyhodowanych z jaj zebranych jesienią ubiegłego roku. Tym razem w jednym z obszarów Natura 2000 utworzonym między innymi dla ochrony tego gatunku, wypuszczono 30 żółwików w wieku około 8 miesięcy. Hodowla młodych żółwi i wypuszczanie okazów mierzących już 4-5 cm długości, kilkukrotnie większych od tych jakie wylęgają się z jaj, wielokrotnie zwiększa ich szanse przeżycia. W pierwszym okresie po wylęgu, w tym podczas trwającej nieraz kilka dni wędrówki z miejsca wylęgu do zbiornika wodnego, ginie większość młodych żółwi. Zmniejszenie śmiertelności w tym okresie jest istotnym czynnikiem pozwalającym funkcjonować skrajnie nielicznym, liczącym nieraz po kilkanaście lub kilkadziesiąt osobników, populacjom.

W dniach 11-12.01.2009 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach miało miejsce spotkanie organizacyjne uczestników projektu: ochrona żółwia błotnego oraz płazów na nizinach północnej Europy. Na spotkaniu przedstawiciele organizacji z Polski, Niemiec i Litwy omawiali obecny stan projektu, podjęte działania oraz plany na przyszłość. Na ten rok przewidziane jest zakończenie tego trwającego 4 lata projektu.

Dobiegł końca kolejny etap prowadzonego przez Klub Przyrodników projektu: Ochrona populacji żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego w Polsce zachodniej dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (LIFE Nature) oraz środków krajowych (Ekofundusz).

Z początkiem listopada rozpoczęliśmy prace mające na celu utworzenie lub poprawę warunków panujących w miejscach hibernacji żółwi błotnych poprzez tworzenie lub pogłębianie zbiorników, których bytują żółwie w okresie jesienno-zimowym. W sumie w 7-u miejscach polepszono warunki zimowania tych gadów.

Ponadto zostały poprawiono warunki na lęgowiskach (miejsca składania jaj przez żółwice) przede wszystkim usunęliśmy część zadrzewień i zakrzewień na tych stanowiskach dzięki temu poprawią się warunki termiczne inkubowanych latem jaj. Prace prowadzono w ostatnim tygodniu listopada, ich rezultatem jest poprawa parametrów termicznych na 6 istotnych dla zachodniopolskiej populacji żółwia błotnego lęgowiskach, a także na potencjalnych lęgowisk.

Oba działania prowadzono na ternie Nadleśnictw: Mieszkowice, Rzepin, Karczma Borowa, Cybinka, Międzychód, Smolarz.
Pragniemy serdecznie podziękować za współpracę wszystkim zaangażowanym w te działania nadleśnictwom!

W dniu 16.05.2008 odbyło się komisyjne, wypuszczenie 15 sztuk młodych żółwi błotnych w obecności przedstawicieli Nadleśnictwa Rzepin. Żółwie zostały wyhodowane przez pana B. Najbara w ramach projektu LIFE05 NAT/LT/000094, którego partnerem na Polskę zachodnią jest Klub Przyrodników.

maj600