Województwo lubuskie

There is no translation available.

Położenie: 1 km na zachód od Dłużka (gm. Lubsko)
Dane ewidencyjne: Nadl. Lubsko, obręb 2, wydz.: 14f, 15a, b, c, d, 16a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, 17a, b, c, d, f, j, 3i, j, n, o, f, h, i, j, 5ax, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, w, x, y, z, 6a, b, c, d, f, g, h, i, 7a (część), b, g, h, i, Nadl. Lubsko, obręb 3, wydz.: 338n, o, 339i, gm. Lubsko, obręb Dłużek, dz.: 304, 305/1, 305/2, 306/3, 307/3, 308/3, 309/3, 310/3, 311/1, 312/1, 313/1, 313/2, 314/1, 314/3, 315/1, 342
Proponowana powierzchnia: 162,74 ha
Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i gatunki: 91D0 (30%), 91E0 (30%), 9190 (10%)


Zróżnicowany kompleks lasów bagiennych z leżącymi wśród nich enklawami roślinności łąkowej i torfowiskowej. Najwyższe walory geobotaniczne proponowanego obszaru to przede wszystkim bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Sphagno-Alnetum, Carici elongatae-Alnetum) oraz wilgotne i mokre kwaśne dąbrowy (Calamagrostio-Quercetum molinietosum, Molinio caeruleae-Quercetum). Użytki zielone zajęte są przede wszystkim przez zbiorowiska wilgotnych łąk ze związku Calthion i szuwary turzycowe, tworzące kompleksy dynamiczno-przestrzenne z młakami trawiasto-turzycowymi Carici canescentis-Agrostietum caninae i łąkami trzęślicowymi Junco- Molinietum.

Wróć do PROJEKTOWANE I PROPONOWANE REZERWATY - Województwo lubuskie
There is no translation available.

Położenie: 2 km na północ od miejscowości Lipna (gm. Przewóz)
Dane ewidencyjne: Nadl. Wymiarki, obręb 4, wydz.: 238f, h, j, 239f, h, i, j, 240k, 241h, 253a, b
Proponowana powierzchnia: 20,42 ha
Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i gatunki: 91D0 (40%), 7140 (20%)


Propozycja powiększenia rezerwatu Żurawie Bagno sformułowana została w wyniku prac nad planem ochrony rezerwatu wykonanych w roku 2001 (Wołejko i Stańko 2001). Obejmuje włączenie do rezerwatu przylegających do niego, a powiązanych z nim hydrologicznie i siedliskowo, wydzieleń leśnych. Proponowany obszar reprezentuje głównie siedlisko boru bagiennego. Drzewostan buduje tu sosna w starszych klasach wieku, z niewielką domieszką brzóz Betula pendula i Betula pubescens, w typowym dla siedliska runie występują między innymi: przygiełka biała Rhynchospora alba, bagno zwyczajne Ledum palustre i wrzosiec bagienny Erica tetralix.

Wróć do PROJEKTOWANE I PROPONOWANE REZERWATY - Województwo lubuskie
There is no translation available.

Położenie: 5 km na południe od Żagania
Dane ewidencyjne: Nadl. Żagań, obręb 2, wydz.: 109a, b, 110a, b, c, 111a, b, 112a, b, d, 131a, 132a, 133a, 152a, b, c, 62a, b, 63a, b, 64a, 65a, 66a, 86a, 87a, b, 88a, 89a, 130a, 151a, b, c
Proponowana powierzchnia: 538,65 ha
Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i gatunki: 4030 (70%), 6120 (20%)


Proponowany rezerwat obejmuje jeden z najlepiej zachowanych i największych w województwie lubuskim kompleks suchych wrzosowisk w granicach poligonu Żagań. Dominuje tutaj zespół wrzosowiska knotnikowego Pohlio-Callunetum, mający postać zbiorowiska krzewinkowego, z dominacją wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris. Towarzyszą mu jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, mietlica pospolita Agrostis capillaris oraz turzyca piaskowa Carex arenaria. Otwarte wrzosowiska i wydmy zasiedlają wyspecjalizowane gatunki fauny, spośród ptaków licznie występują tu lelek Caprimulgus europaeus i świergotek polny Anthus campestris. Do niedawna obszar ten stanowił jedną z ostatnich ostoi cietrzewia w Borach Dolnośląskich, jego ochrona wpisuje się w program restytucji tego gatunku.
Teren jest aktualnie użytkowany przez wojsko, co sprzyja zachowaniu otwartego krajobrazu. Jednak w przypadku zaprzestania w/w działalności lub zmiany jej charakteru związanego ze zmianą sposobu użytkowania poligonu obszar ten należy niezwłocznie objąć ochroną rezerwatową oraz planować i wdrażać działania ochronne pozwalające zachować jego walory przyrodnicze.

Wróć do PROJEKTOWANE I PROPONOWANE REZERWATY - Województwo lubuskie
There is no translation available.

Położenie: 1 km na południe od Gryżyny (gm. Bytnica)
Dane ewidencyjne: Nadl. Bytnica, obręb 1, wydz.: 16d, 17a, b, d (część), f, i, 18a, b, c, d, g, h, i, j, l, m, n, o, r, Nadl. Bytnica, obręb 2, wydz.: 312l, m, n, 331a, b, c, d, g, h, i, n, 332a, d, h, 346a, b, c (część), d, f, g, h, j, k, l, m, 347a, b, d, g, h
Proponowana powierzchnia: 105,52 ha
Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i gatunki: 91E0 (70%)


Proponowany rezerwat obejmuje dno oraz zbocza zachodniej odnogi Rynny Gryżyńskiej na długości około 2,7 km. Zbocza urozmaicone są rozcięciami erozyjnymi, a dno rynny progami kemowymi. Całość pokrywają rożnego typu siedliska leśne, w tym ciekawe łęgi źródliskowe i przystrumykowe z licznymi niszami źródliskowymi i strugami odprowadzającymi wodę do Gryżyńskiego Potoku. Po zaprzestaniu użytkowania trzech młynów cały obszar proponowanego rezerwatu od kilkudziesięciu lat podlega renaturyzacji, przyśpieszonej zapewne po wprowadzeniu tutaj w 1986 roku bobra, który znacząco wpływa na kształtowanie stosunków wodnych tego obszaru. Rynna Gryżyńsko- Grabińska stanowiąca oś Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego obfituje w wypływy wód podziemnych, których zagęszczenie jest unikatowe w skali całej Wysoczyzny Lubuskiej. Na niewielkim obszarze zlewni Gryżynki o powierzchni 77,5 km2, zarejestrowano ponad 350 źródeł i wycieków zlokalizowanych w 70 wydzielonych strefach wypływu. Wskaźnik krenologiczny wynoszący 0,9 stref wypływu na 1 km2 jest zbliżony do wartości charakterystycznej dla obszarów górskich. Proponowany rezerwat obejmuje obszar największej koncentracji źródeł.
Obiekt o istotnym znaczeniu dla skutecznej ochrony walorów przyrodniczych Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 SOO Rynna Gryżyny.

Wróć do PROJEKTOWANE I PROPONOWANE REZERWATY - Województwo lubuskie