Województwo łódzkie

There is no translation available.

"Celem publikacji jest prezentacja wartości przyrodniczych kilkudziesięciu obiektów, które w wyniku badań naukowych, opracowań studialnych, m.in. do planów ochrony parków krajobrazowych i planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 oraz waloryzacji sozologicznej zostały wyróżnione jako centra różnorodności biologicznej i refugia zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt lub grzybów – zasługujące w pełni na ochronę w formie rezerwatu przyrody. Zdaniem zespołu autorskiego monografii ta forma konserwatorskiej ochrony przyrody powinna zagwarantować zachowanie dla przyszłości przedstawionych w książce obiektów – reliktów przyrody dzikiej województwa łódzkiego. Niezbędne będzie podjęcie wspólnych działań RDOŚ i Regionalnego Konserwatora Przyrody w Łodzi, przedstawicieli zainteresowanych nadleśnictw i RDLP w Łodzi, ZPKWŁ oraz przyrodników, badaczy i autorów projektów i propozycji.

Celem, a nawet imperatywem jest przeprowadzenie wizji lokalnych, uzgodnienie przebiegu granic, doprecyzowanie przedmiotów ochrony, i w efekcie – utworzenie rezerwatów przyrody. Priorytetowym zadaniem w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego województwa łódzkiego jest uzupełnienie sieci obiektów chronionych, zwłaszcza o proponowane rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000. Do najpilniejszych zadań należy:

Uzasadnione naukowo wnioski dotyczące potrzeby powiększenia dwóch pierwszych rezerwatów zostały złożone w RDOŚ i RDLP w Łodzi. Były też zreferowane na posiedzeniu RROP w Łodzi. (...)

  1. utworzenie rezerwatów:
    • źródliskowych: Źródliska Borowiny k. Bełchatowa (najcenniejszy pod względem florystycznym obszar źródliskowy w województwie), Źródła Ciosenki k. Zgierza (najbardziej wydajne źródło w województwie), Dolina Ceteńki k. Inowłodza, Struga Młynki k. Ręczna;
    • torfowiskowych: Dobroń k. Pabianic, Torfowisko Żabieniec i Torfowisko Wypalanki;
    • chroniących resztki naturalnych lasów z zagrożoną wyginięciem florą właściwą dla dawnych lasów środkowopolskich: Bory nad Pilicą, Kluki im. Henryka Baksalerskiego i inne;
    • ornitologicznych: Dolina Neru k. Dąbia i Stawy Stępowskie.
  2. powiększenie kilku istniejących rezerwatów, np. Strugi Dobieszkowskiej, Lasu Jabłoniowego, Dębowca i Sługocic. Uzasadnione naukowo wnioski dotyczące potrzeby powiększenia dwóch pierwszych rezerwatów zostały złożone w RDOŚ i RDLP w Łodzi. Były też zreferowane na posiedzeniu RROP w Łodzi.

Zdecydowana większość spośród niżej scharakteryzowanych – projektowanych bądź proponowanych rezerwatów przyrody w województwie łódzkim była uwzględniona w dwóch opracowaniach w latach 2002 i 2007. Pierwszym jest raport pt. Docelowa sieć krajowego systemu obszarów chronionych (KSOCh) z uwzględnieniem łączących je korytarzy ekologicznych (Tworek i in. 2002). W 2007 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Program ochrony środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008-2011. W dokumencie tym zaproponowano utworzenie 26 nowych rezerwatów przyrody. Spośród wszystkich wymienionych w obydwu dokumentach propozycji udało się utworzyć zaledwie jeden rezerwat – Gać Spalską. Walory przyrodnicze niektórych obiektów zostały pomniejszone, a nawet utracone, przede wszystkim w związku ze zmianą form użytkowania terenu albo realizacją gospodarki leśnej lub rolnej, co jest bezpośrednio związane z brakiem prawnej ochrony. Niektóre obiekty jeszcze czekają na uzupełnienie badań i być może odkrycie nieznanych dotychczas wartości biocenotycznych, florystycznych, faunistycznych i habitatowych. Pozostała jednak grupa projektowanych i proponowanych rezerwatów, które prezentują nadal wysokie walory naturalne właściwe reliktom dzikiej przyrody. Zasługują one na pilną ochronę konserwatorską. Dlatego znalazły się w niniejszym opracowaniu jako aktualne, naukowo uzasadnione propozycje.

W książce przedstawiono charakterystykę czterech projektowanych i 27 proponowanych (postulowanych) rezerwatów w Łódzkiem. Są to obiekty o wyróżniających się walorach przyrodniczo-leśnych i naukowo-dydaktycznych, w których zachowały się siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Charakterystykę uzupełniają mapy ilustrujące lokalizację tych obiektów i fotografie prezentujące ich walory. Czytelnik dowie się, jakie szczególne wartości posiada każdy obiekt i czym się wyróżnia spośród wszystkich już istniejących i proponowanych rezerwatów przyrody.

Nadrzędnym celem tworzenia rezerwatów przyrody jest zwiększenie możliwości utrzymania i przekazania następnym pokoleniom ostatnich fragmentów naturalnej przyrody żywej i nieożywionej. W wyniku prowadzonej waloryzacji sozologicznej regionu łódzkiego uzupełniana jest sieć obiektów proponowanych do konserwatorskiej ochrony. Szczegółowe rozpoznanie w terenie i badania naukowe umożliwiają kwalifikację pozytywnie zwaloryzowanych obiektów, określając ich miejsce pośród istniejących już rezerwatów przyrody w województwie, przyczyniając się do racjonalnego rozwoju sieci obszarów chronionych. Dla przyszłego rezerwatu określa się cel objęcia ochroną, główny przedmiot ochrony, położenie w terenie, przebieg granic, zadania oraz proponowane sposoby, warunki i reżimy ochrony."

[fragment rozdziału "Przyszłość"]Mapę można także przeglądać w serwisie UMap na pełnym ekranie (strona otworzy się w nowym oknie).

 

 

Więcej informacji o każdym z rezerwatów znaleźć można w książce "Rezerwaty przyrody w woj. łódzkim" dostępnej w naszym Sklepie oraz w plikach *shp (PLIK ZIP)