Inkubator liderów

There is no translation available.

There is no translation available.

Nasza Wisła

Waldemar Heise - Cenne siedliska zagrożonych gatunków roślin obszaru Łąk Drewnicko - Mikoszewskich [pdf]
Małgorzata Idaczek - Walory turystyczne srodkowej Wisły i możliwości ich wykorzystania dla rozwoju regionu [pdf]
Bogusława Mróz - Łąki zalewowe przy ujściu Wkry i Narwi - o walorach przyrodniczych i potrzebie ich ochrony [pdf]
Kinga Pawlikowska - Lasy łęgowe w dolinie Wisły i ich ochrona na przykładzie Ruskiej Kępy [pdf]
Piotr Rydzkowski, Aleksandra Szurlej - Drewnicko-Mikoszewskie łąki jako zagrożone siedlisko wielu gautnków ptaków siewkowych - o potrzebie ochrony [pdf]

Nasza Warta

Anna Cichocka - Perspektywy rozwoju turystyki konnej w dolinie dolnej Warty [pdf]
Katarzyna Chłopek - Lasy łęgowe w dolinie dolnej Warty - stan obecny oraz perspektywy zachowania i rozwoju [pdf]
Arkadiusz Grzelak - Lasy łęgowe w dolinie górnej Warty na odcinku od Działoszyna do Sieradza [pdf]
Katarzyna Frankowska - Nadwarciańskie łąki Nadleśnictwa Jarocin [pdf]

There is no translation available.

Działając od kilkunastu lat w strukturach niezależnej organizacji społecznej często obserwujemy niewydolność i bierność administracji różnych szczebli zajmującej się ochroną przyrody. Szczególnie widoczne jest to na poziomie samorządów i niższych szczeblach administracji rządowej, gdzie kadry nie są merytorycznie przygotowane do efektywnej i profesjonalnej realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody. Z jednej strony jest to skutkiem braku odpowiedniego wykształcenia, przygotowania zawodowego i zainteresowania wykonywaną pracą, z drugiej, braku społecznej kontroli podejmowanych przedsięwzięć lub zaniedbań w tym zakresie, a także braku jakiegokolwiek monitoringu ich skutków. Stan taki odbija się szczególnie niekorzystnie na procesie tworzenia europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, oraz wdrażaniu programów rolnośrodowiskowych, o których wiedza i których zrozumienie na niższych szczeblach administracji i zarządzania jest bliskie zeru. Efektem tego stanu jest powszechne nie wykorzystywanie możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ze środków Unii Europejskiej.


W tym samym czasie większość młodych i ambitnych absolwentów studiów przyrodniczych, potencjalnie wykształconych i przygotowanych do profesjonalnego zajmowania się ochroną przyrody, a także zainteresowanych przedmiotem, nie znajduje pracy w zawodzie, wyjeżdżając za granicę, podejmując dorywcze zajęcia lub pracę w zupełnie innej branży.


Powszechne w krajach Unii Europejskiej trendy zmierzające do przejmowania lub wspierania realizacji zadań samorządów lub administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody, a także kontrolowania i monitorowania jej działalności przez niezależne organizacje społeczne od szeregu lat obserwowane są także w Polsce. Efektem opisywanego projektu będzie stworzenie profesjonalnego zaplecza kadrowego, umożliwiającego aktywne uczestnictwo w planowaniu i wdrażaniu ochrony przyrody w terenie, organizacji społecznej - Klubu Przyrodników.
Projekt pozwoli zaangażować grupę młodych i wykształconych osób w działania z zakresu ochrony przyrody. Bezpośrednimi beneficjentami projektu w roku 2006 jest grupa 20 studentów i absolwentów kierunków studiów przyrodniczych, którzy są przygotowani do roli lokalnych liderów. W ramach cyklu warsztatów są oni zapoznawani z podstawami współczesnej ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, nowoczesnych technik przetwarzania danych, specyfiki pracy organizacji społecznych, społecznego uczestnictwa w ochronie przyrody. Samodzielnym zadaniem uczestników będzie przygotowanie planu ochrony przyrody wybranego regionu oraz podstaw dla jego realizacji. Uczestnicy, którzy przedstawią plany rokujące szanse realizacji zostaną przyjęci na staż w organizacji, a następnie zatrudnieni. Beneficjentami pośrednimi są przedstawiciele społeczności lokalnych - pracownicy niższych szczebli administracji rządowej, samorządowej, radni, lokalni przyrodnicy, nauczyciele, rolnicy i leśnicy zainteresowani wdrażaniem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody na najniższych szczeblach, w terenie, łącznie około 1000 osób.


Projekt będzie powtarzany, docelowo, w ciągu trzech lat na terenie Polski powinien doprowadzić do wykształcenia grupy około 50 profesjonalnie przygotowanych osób pracujących w strukturach Klubu Przyrodników na rzecz wdrażania nowoczesnej, europejskiej ochrony przyrody.

Projekt wspierany ze srodków Unii Europejskiej programu PHARE 2003 („Organizacje pozarzadowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”). Za tresc publikacji odpowiada Klub Przyrodników, poglady w niej wyrażone nie odzwierciedlaja w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Kierownik projektu: dr Andrzej Jermaczek

There is no translation available.

Zapraszamy na strony projektu poświęcone Wiśle - www.kp.org.pl/naszawisla

Kierownik projektu: dr Andrzej Jermaczek

Działając od kilkunastu lat w strukturach niezależnej organizacji społecznej często obserwujemy niewydolność i bierność administracji różnych szczebli zajmującej się ochroną przyrody. Szczególnie widoczne jest to na poziomie samorządów i niższych szczeblach administracji rządowej, gdzie kadry nie są merytorycznie przygotowane do efektywnej i profesjonalnej realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody. Z jednej strony jest to skutkiem braku odpowiedniego wykształcenia, przygotowania zawodowego i zainteresowania wykonywaną pracą, z drugiej, braku społecznej kontroli podejmowanych przedsięwzięć lub zaniedbań w tym zakresie, a także braku jakiegokolwiek monitoringu ich skutków. Stan taki odbija się szczególnie niekorzystnie na procesie tworzenia europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, oraz wdrażaniu programów rolnośrodowiskowych, o których wiedza i których zrozumienie na niższych szczeblach administracji i zarządzania jest bliskie zeru. Efektem tego stanu jest powszechne nie wykorzystywanie możliwości finansowania zadań z zakresu ochrony przyrody i edukacji ze środków Unii Europejskiej.
W tym samym czasie większość młodych i ambitnych absolwentów studiów przyrodniczych, potencjalnie wykształconych i przygotowanych do profesjonalnego zajmowania się ochroną przyrody, a także zainteresowanych przedmiotem, nie znajduje pracy w zawodzie, wyjeżdżając za granicę, podejmując dorywcze zajęcia lub pracę w zupełnie innej branży.
Powszechne w krajach Unii Europejskiej trendy zmierzające do przejmowania lub wspierania realizacji zadań samorządów lub administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody, a także kontrolowania i monitorowania jej działalności przez niezależne organizacje społeczne od szeregu lat obserwowane są także w Polsce. Efektem opisywanego projektu będzie stworzenie profesjonalnego zaplecza kadrowego, umożliwiającego aktywne uczestnictwo w planowaniu i wdrażaniu ochrony przyrody w terenie, organizacji społecznej - Klubu Przyrodników.
Projekt pozwoli zaangażować grupę młodych i wykształconych osób w działania z zakresu ochrony przyrody. Bezpośrednimi beneficjentami projektu w roku 2006 jest grupa 20 studentów i absolwentów kierunków studiów przyrodniczych, którzy są przygotowani do roli lokalnych liderów. W ramach cyklu warsztatów są oni zapoznawani z podstawami współczesnej ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, nowoczesnych technik przetwarzania danych, specyfiki pracy organizacji społecznych, społecznego uczestnictwa w ochronie przyrody. Samodzielnym zadaniem uczestników będzie przygotowanie planu ochrony przyrody wybranego regionu oraz podstaw dla jego realizacji. Uczestnicy, którzy przedstawią plany rokujące szanse realizacji zostaną przyjęci na staż w organizacji, a następnie zatrudnieni. Beneficjentami pośrednimi są przedstawiciele społeczności lokalnych - pracownicy niższych szczebli administracji rządowej, samorządowej, radni, lokalni przyrodnicy, nauczyciele, rolnicy i leśnicy zainteresowani wdrażaniem polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody na najniższych szczeblach, w terenie, łącznie około 1000 osób.
Projekt będzie powtarzany, docelowo, w ciągu trzech lat na terenie Polski powinien doprowadzić do wykształcenia grupy około 50 profesjonalnie przygotowanych osób pracujących w strukturach Klubu Przyrodników na rzecz wdrażania nowoczesnej, europejskiej ochrony przyrody.

Projekt wspierany ze srodków Unii Europejskiej programu PHARE 2003 („Organizacje pozarzadowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”). Za tresc publikacji odpowiada Klub Przyrodników, poglady w niej wyrażone nie odzwierciedlaja w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Zobacz: zdjęcia z warsztatów!

Fot: Archiwum KP

Subcategories