There is no translation available.

W geoportalu ISOK:

mapy.isok.gov.pl/imap/

dostępne są, w formie wybieralnych z mapy plików PDF, mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w Polsce.

Gminy i województwa, w ciągu 18 miesięcy od oficjalnego otrzymania tych map od KZGW, będą musiały na swój koszt uwzględnić obszary zagrożenia powodziwoego w swoich studiach i planach zagospodarowania przestrzennego, a od dnia przekaznaia map muszą uwzględniać poziom zagrożenia powodziowego w wydawanych decycjach o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Mapy będą materiałem wyjściowym do opracowania w 2014 r. planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Na to zadanie KZGW prowadzi obecnie przetarg.

Mapy przedstawiająobszary zagrożone powodzią o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia: 0,2%, 1%, 10% - czyli woda 500-letnia, 100-letnia, 10-letnia. Obszary zagrożone wodą 100-letnią to tzw. "obszary szczególnego zagrożenia powodzią", w rozumieniu ustawy Prawo wodne, dla których obowiązują zakazy zabudowy. Dodatkowo na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub budowli ochronnych pasa technicznego, określone na wodę 100-letnią.

Mapy stworzono metodą matematycznego modelowania hydraulicznego. W procesie modelowania wykorzystano bardzo dokładne dane przestrzenne, pozyskane metodą lotniczego skaningu laserowego tj.: Numeryczny Model Terenu, którego dokładność wysokościowa sięga 10 - 15 cm oraz Numeryczny Model Powierzchni Terenu. Na potrzeby sporządzenia map opracowane zostały również nowe dane hydrologiczne.

Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego są aktualizowane co 6 lat, tj. kolejny raz będą sporządzanie / aktualizowane w 2019 r.