There is no translation available.

30 kwietnia Komisja Europejska zatwierdziła 225 nowych projektów LIFE+, które dofinansuje kwotą 282 mln euro. Projekty wybrano z 1468 złożonych aplikacji. 68 projektów dofinansowanych kwotą 118 mln euro zdobyła Hiszpania.

Wśród dofinansowanych projektów dotyczących ochrony przyrody znalazła się np.: ochrona lasów łęgowych w Bułgarii, odtwarzanie 2,5 tys ha alvaru w Estonii, ochrona foki mniszki na Maderze, ochrona żaby moczarowej w Pirenejach, ochrona kraski na Węgrzech, ochrona starorzeczy rzeki Drawy na Węgrzech, odtwarzanie ciagłości ekologicznej rzeki Drawy w Polsce, ochrona endemicznych petreli i semikserofilnych lasów na wyspie Reunion, ochrona niedźwiedzi w Rumunii, odtwarzanie właściwego stanu tajgi w Szwecji metodą jej kontrolowanego podpalania i wiele innych...

Polsce beneficjenci tego rozdania LIFE to (11 projektów dofinansowanych kwotą 28,4 mln eur):

PRZYRODA
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: odtwarzanie ciaglości ekologicznej w zlewni Drawy;
- Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze: ochrona żubra w pn.-wsch Polsce jako model ochrony żubra w krajobrazie gospodarczym;
- Słowiński Park Narodowy: odtwarzanie sieldisk ptaków wodno-błotnych, renaturyzcaja naturalnych procesów rzecznych i odtworzenie ciąglości ekologicznej Łupawy;
- Klub Przyrodników: ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce południowej (komplementarne do realziowanego obecnie projektu dotyczącego Polski północnej);
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie: ochrona torfowisk w Lasach Janowskich;
- Zespół Świętokrzyskich i Nidziańskich Parków Krajobarazowych: ochrona siedlisk przyrodniczych Ponidzia (w szczególności kserotermy i słonorośla);
- Biebrzański Park Narodowy: renaturyzcaja systemu hydrologicznego w dolinie Biebrzy;
- Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne: ochrona siedlisk ptaków w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie.

INFROMACJA i KOMUNIKACJA
- Instytut na Rzecz Ekorozwoju: strategia adaptacji ekosystemu Warszawy do zmian klimatycznych

ŚRODOWISKO
- Instytut Badawczy Leśnictwa: innowacyjne metody monitoringu dużych obszarów leśnych;
- ENERGA: inowacyjny system zarządania energia elektryczną w domu mieszkalnym.

LIFE to istniejący od 1992 r. europejski mechanizm finansowy dofinansowujący najlepsze europejskie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i przyrody. Zadecydowano już, że będzie funckjonował także w perspektywie finansowej 2004-2020. Komisja przewiduje wstępnie, że kolejny nabór projetów do finansowania z LIFE (już wg zasad 2014-2020) zostanie ogłoszony 16 czerwca, terminem składania wniosków będzie październik 2014 r., a rozstrzygnięcie nastąpi ok. lipca 2015 r.