There is no translation available.

1 lipca Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny przepis ustawy o ochronie przyrody, określający sztywno wysokość kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, bez możliwości zróżnicowania wysokości kary zaleznie od okoliczności czynu. W związku z wyroekiem, przepisy Art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, o ile nie zostaną zmienione, stracą moc za 18 miesięcy. Jak na razie, nie ma pisemnego uzasadnienia wyroku. W ustnym sprawozdaniu Trybunał uznał za zasadny i konstytucyjny sam mechanizm kar, w tym nie zakwestionował (o co wnoszono) stosowania kar do usuwuania drzew martwych, ale stwierdził, że zasady konstytucyjne wymagają, by indywidualne okoliczności sprawy miały wpływ na wysokośc kary.

Wyrok:
trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/6927-wysokosc-kary-pienieznej-za-usuwanie-drzew-lub-krzewow-bez-wymaganego-zezwolenia

Kilkanaście dni wcześniej, Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy wprowadzający zmiany w naliczaniu kar za usuwanie drzew bez zezwolenia, w szczegolności zawierające nowy sposób obliczania opłat i kar (prowadzący do ich istotnego zmniejszenia), zmniejszenie kary do dwukrotności, a nie trzykrotności opłaty, umożliwienie zmniejszneia karty o 50% (ale nie całkowite umorzenie) gdy usuwane drzewo było martwe lub ze względu na sytuację osób fizycznych które usunęły drzewo nie w celu działalności gospodarczej).

Informacja o tym projekcie:
www.gdos.gov.pl/Articles/view/1904/Ochrona_zadrzewien

Projekt:
legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/188206/katalog/188243