There is no translation available.

Komisja Europejska wystosowała w lipcu 2014 r. do Polski tzw. Pierwsze Formalne Ostrzeżenie (Letter of Formal Notice) w sprawie niezgodności z prawem UE polskich przepisów "upraszczających" poszukwianie gazu łupkowego, wprowadzonych rozporzadzeniem Rady Ministrów z 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dokonana w 2013 r. zmiana prawa polskiego wyłączyła istniejącą wcześniej konieczność uzyskiwania decycji środowiskowej na wiernicze otwory poszukiwawcze o głębokości 1000-5000 m zlokalizowane poza obszarami chronionymi (na obszarach chronionych pozostał wcześniejszy wymóg uzyskiwania decycji na otwory głębsze niż 100m), co przedstawiano jako "uproszczenie mające ułatwić i przyspieszyć poszukwianie gazu łupkowego". Komisja uważa jednak, że to uproszczenie narusza wymogi dyrektywy EIA w sprawie oceniania oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Letter of Formal Notice to pierwszy etap sformalizowanej, trójelementowej procedury postępowania w przypadku naruszeń prawa Unii, która - jeżeli argumenty państwa członkowskiego nie będą przekonujące, a kwestionowane przepisy nie zostaną zmienione - może prowadzić do ostatecznego rozstrzygnięcia o istnieniu lub braku naruszenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE.