There is no translation available.

12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła pierwsze trzy Programy Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: austriacki, duński i polski.

Polski PROW na lata 20014-2020 ma ostatecznie budżet 13,5 mld EUR (dla porównania: POW na lata 2007-2013 miał budżet 17,4 mld). Aktualna treść PROW znajduje się na:

www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020

PROW przewiduje m. in.:

- odrębne wsparcie inwestycji w gospodarstwach na obszarach Natura 2000 - zakup sprzętu do użytkowania użytków zielonych, zagospodarowanie pastwisk, inwestycje do chowu zwierząt trawożernych,

- odrębne wsparcie inwestycji zapobiegających zanieczyszczeniu azotem z nawozów na tzw. OSN (ale docelowo cała Polska będzie zapewne jednym wielkim OSN - tak przynajmniej wynika z projektu nowego Prawa Wodnego),

- wspieranie zaopatrzenia spółek wodnych "w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem" (ale tym razem nie dostrzegamy w PROW wsparcia dla WZMIUW na regulacje rzek),

- wspieranie budowy dróg lokalnych (gminnych i powiatowych),

- wspieranie inwestycji gospodarki wodno-ściekowej na wsi (bez preferencji dla przyrodniczych obszarów chronionych, ale z preferencją dla obszarów zidentyfikowanych w Programie Wodno-Środowiskowym Kraju),

- odnowa budynków zabytkowych (co najmniej zabytków zaewidencjonwoanych) na wsi posiadanych przez samorządowe instytucje kultury, oraz wykupy przez gminy i samorządowe instytucje kultury na cele publiczne obiektów charakterystycznych dla tradycyjnego budownictwa,

- wsparcie zalesiania (z wyłączeniem użytków zielonych),

- kontynuację wspierania "rolnictwa zrównoważonego"

- kontynuację wspierania "ochrony gleb i wód" na obszarach zagrożonych erozją i obszarach o niskiej zawartości próchnicy w glebach,

- wspieranie zachowania sadów tradycyjnych odmian (ponad 15 letnie drzewa con. 4 tradycyjnych odmian, u rolników mających gospodarstwa >1ha)

- pakiety rolnośrodowiskowe - ochrona cennych siedlisk wszędzie oraz ekstensywna lub intensywna ochrona siedlisk ptaków tylko na obszarach Natura 2000,

- kontynuację wspierania rolnictwa ekologicznego,

- wspieranie ONW (Typ górski - 450 zł/ha/rok, Typ nizinny: strefa nizinna I

- 179 zł/ha/rok; strefa nizinna II - 264 zł/ha/rok, Typ specyficzny - 264 zł/ha/rok, z degresownością od 25 ha - 50%, od 50 ha - 25%),

- kontynuację wsparcia "rozwoju lokalnego ukierunkowanego przez społeczność" (LEADER - wspieranie różnych przedsięwzięć realizujacych tzw. Lokalne Strategie Rzowoju przyjęte przez Lokalne Grupy Działania .

Nie ma wsparcia dla stref buforowych i miedz, ani do ochrony cennych sieldisk ptaków poza obszarami Natura 2000. Nie ma ogólnego wsparcia dla samego ekstensywnego użytkowania użytków zielonych poza obszraami Natura 2000 i cennymi siedliskami przyrodniczymi.

Stawki rolnośrodowiskowe wyniosą:

- ekstensywne użytkowanie w OSO: 600 zł/ha,

- ochrona siedlisk ptaków w OSO: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki): 890 zł/ha, wodniczki: 1199 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1070 zł/ha, derkacza: 642 zł/ha oraz

- ochrona siedlisk przyrodniczych (zarówno w obszarach Natura 2000 jak i poza nimi): zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające). z degresywnością powyżej 50 ha - 75%, powyżej 100 ha - 60%, nie stosowaną w parkach narodowych.

Stawki dla rolnictwa ekologicznego wyniosą:
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji - 792 zł/ha,
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji - 1310 zł/ha,
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - 1325 zł/ha,
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji - 1501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze),
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji - 559 zł/ha,
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji - 428 zł/ha. z degresywnością powyżej 50 ha - 75%, powyżej 100 ha - 60%.

Szczegóły w dokumencie.