There is no translation available.

W portalu Rządowy Proces Legislacyjny udostępniono do konultacji społecznych projekty ważnych ustaw:

* Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw:

legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/266607

Projekt transponuje do polskiego prawa dokonaną w UE nowelizację dyrektywy o ocenach oddziaływania na środowisko oraz poprawia wytknięte przez Komisję Europejską polskie uchybienia w dziedzinie dostępu do informacji o środowisku. W naszej wstępnej ocenie większość zmian jest slusznych i dobrych, ale jest też kilka wątpliwych.
W projekcie ukryta jest także wymuszona przez Komisję Europejską zmiana uchylająca art. 52a ustawy o ochronie przyrody (zwalniający leśników z przestrzegania ochrony gatunkowej zwierząt przy wykonywaniu prac zgodnych z planem urządzenia lasu); w zamian wprowadzono jednak nowe, inne regulacje.

* Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/267655

Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstucyjnego - zakłada nieco większe prawa właścicieli gruntów wobec gospodarki łowieckiej, w tym możliwość wnoszenia przez wlasccieli nieruchomości uwag dotyczących objęcia tych nieruchomości obwodem łowieckim, a także możliwość sądowego ustalenia zakazu polowania na nieruchomości (ale tylko zabudowanej!) ze względu na przekonania religijne lub zasady moralne wyznawane przez właściciela takiej nieruchomości.
Wyprzedzając inny oczekiwany wyrok TK, projekt przenosi także do ustawy zasady polowania, regulowane dotychczas rozporządzeniem.
Projekt zmienia jednak także inne szczegóły Prawa Łowieckiego,w tym szczegóły sporządzania planów łowieckich i dzierżawy obwodów lowieckich, a także wprowadza mechanizm narzucania przez Ministra pozimu pozyskania zwierzyny (jako przykład sytuacji, w której jest to potrzebne, Minister przywołuje tu przypadek afrykanskiego pomoru świń).
W naszej wstępnej ocenie, projekt potrzebuje korekt rozszerzających możliwość sprzeciwu własciceli gruntów wobec polowania na ich gruntach, to co proponuje Minister będzie bowiem raczej iluzoryczne. Ponadto, nowelizację Prawa Łowieckiego warto wykorzystać do:
- wprowadzania możliwości ograniczania polowania na niektórych obszarach jeśli wynika to z potrzeb ochrony przyrody (np. ochrona noclegowsk ptaków na obszarze Natura 2000 wyznaczonym dla ochrony tych ptaków),
- wyraxnego zapisania, w jaki sposób plany łowieckie mają być poddawane ocenie odddziaływania na obszar Natura 2000, jest bowiem niewątpliwe że w niektórych przypadkach mogą oddziaływać na taki obszar i ich ocena jest wymagana prawem europejskim.
Jak na razie, te możliwości nie zostały jednak w projekcie zrealizowane.

Minister wyraźnie oczekuje, że zainteresowani masowo przedyskutują przedłożone projekty przy okazji wieczerz wigilijnych i świątecznych spotkań, uwagi mają bowiem być zgłoszone jeszcze w 2014 r. Być może Minister zakłada także, że zgodnie z tradycją, zwierzęta łowne w noc wigilijną ludzkim głosem wypowiedzą się o dotyczącym ich projekcie ustawy, mieszcząc się tym samym w wyznaczonym terminie konsultacji społecznych.