There is no translation available.

W ramach regularnego przeglądu efektywności prawa UE, tzw. Fitness Check (REFIT), przeglądowi takiemu podlega obecnie dyrektywa ptasia i siedliskowa. Na zlecenie Komisji Europejskiej zewnętrzna firma prowadzi analizy skuteczności i proporcjonalności przepisów dyrektyw, w tym wywiady z zainteresowanymi stronami oraz gromadzenie i analizowanie przykładów ze wszystkich krajów UE. Wywiady takie zostały przeprowadzone również w Polsce. Częścią procesu są także otwarte dla wszystkich społeczne konsultacje internetowe, trwające do 24 lipca 2015 r., polegające na wypełnieniu internetowego formularza.

Deklarowany cel procesu Fitness Check to sprawdzenie, czy szczegółowe zapisy dyrektyw skutecznie realizują ich cele (same cele nie podlegają dyskusji). Wielu przyrodników w Europie ma jednak obawy, ze wyniki przeglądu mogłyby być użyte do zmian przedstawianych jako „ulepszenia”, ale w rzeczywistości osłabiających, a nie wzmacniających działanie dyrektyw. Obawy takie istnieją nawet w samym środowisku DG Environment w Komisji Europejskiej. Europejskie organizacje przyrodnicze zachęcają społeczeństwo do licznego wzięcia udziału w konsultacjach i do masowego poparcia w nich poglądu o kluczowym znaczeniu przepisów dyrektyw dla europejskiej ochrony przyrody, jak również do zasygnalizowania, że polityka UE w zakresie ochrony przyrody powinna być jeszcze ambitniejsza, tj. że należy wzmocnić wdrażanie dyrektyw i jego finansowanie, ale że same przepisy dyrektyw są zdrowe, właściwe i skuteczne.

Formularz konsultacyjny KE jest dostępny (można wybrać także wersję po polsku):

ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm

ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUNatureDirectives

Klub Przyrodników wziął udział w konsultacjach, a nasze odpowiedzi można podejrzeć na:

www.kp.org.pl/pdf/Naturalists Club PL answers.pdf

Europejskie organizacje przyrodnicze - Birdlife Europe, Europejskie Biuro Ochrony Środowiska, Friends of the Earth Europe oraz WWF - zorganizowały akcję NatureAlert polegającą na ułatwianiu wysyłania już wypełnionego formularza z odpowiedziami "zalecanymi jako właściwe" i zachęcają do masowego skorzystania z tej możliwości. Polska strona umożliwiająca to (wspierana przez Client Earth PL, OTOP i WWF Polska) jest dostępna pod adresem: www.naturealert.eu/pl