There is no translation available.

Tylko do 31 lipca trwają jeszcze konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Mimo iż KZGW zaprasza do „konsultowania prognoz”, z prawa UE wynika, że jest to okazja, by wnieść uwagi i wnioski nie tylko do samych prognoz, ale także do samych planów, choć ‘konsultacje planów” zakończyły się 22 czerwca.

Projekty PZRP załączono do prognoz. Prognozy sporządzono w sposób zagregowany: dla dorzeczy: Odry, Wisły i Pregoły. Jak się okazuje, przedmiotem prognoz są jednak nieco inne Plany, niż wersje konsultowane społecznie w do 22 czerwca 2015 r. Pojawiły się w nich nowe inwestycje, w tym niewątpliwie szkodliwe dla przyrody, jak np. zbiornik retencyjny Kąty-Myscowa na Wisłoce, nie przewidywany w tej wersji PZRP, która była udostępniona społeczeństwu.