There is no translation available.

Opublikowany został wyrok WSA w Gdańsku w sprawie II SA/Gd 784/14, w której Urząd Morski wnosił o stwierdzenie nieważności uchwały Sejmiku woj. Pomorskiego z 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Sąd oddalił skargę Urzędu Morskiego.

Sejmik Województwa w kwestionowanej uchwale wprowadził zakaz używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych (z pewnymi wyjątkami), obejmujący także wody morskie Zatoki Puckiej. Urząd Morski uważał, że doszło w ten sposób do naruszenia jego ustawowych kompetencji do ustanawiania przepisów prawa miejscowego w granicach morskich wód wewnętrznych oraz ustanawiania zakazów żeglugi na morskich wodach wewnętrznych. Urząd Morski zakwestionował

Sąd oddalił skargę uznając że:
- Uchwała jest zgodna z prawem, określanie zakazów w celu ochrony przyrody należy do organów ochrony przyrody (w tym przypadku do Sejmiku) i dotyczy to także obszarów morskich. Sąd nie zakwestionował uprawnień Sejmiku do uregulowania zagadnień na akwenie leżącym w zasadzie poza granicą województwa, biorąc tu także pod uwagę, że park krajobrazowy w takich granicach istniał już wcześniej.
- Uchwała nie narusza interesu prawnego Urzędu Morskiego, ponieważ wyłączność wydawania przepisów ograniczających żeglugę nie jest interesem prawnym, a prawo UM do wydawania takich przepisów w przypisanych mu ustawowo celach nie zostało ograniczone.

Treść wyroku na: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1879040267