There is no translation available.

W ostatnim dniu swojego istnienia, 9 października 2015 r., Sejm VII kadencji, przyjmując poprawki Senatu, uchwalił rozległą ustawę o zmianie ustawy o dostępie do informacji o środowisku i ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa wejdzie w życie, jeśli Prezydent ją podpisze przed zebraniem się Sejmu nowej kadencji. Nie budzi jednak większych kontrowersji politycznych – w pracach sejmowych nawet opozycja raczej wstrzymywała się od głosu, niż głosowała przeciw tej ustawie. Część zmian wynikała z dokonanej w 2014 r. nowelizacji europejskiej dyrektywy EIA (o ocenach oddziaływania na środowisko).

Tekst ustawy na:
www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=10C1B63482AA1D0EC1257E840047E588

Nowela, między innymi:
- znosi niesławny art. 52a ustawy o ochronie przyrody, który zezwalał leśnikom, na nieprzestrzeganie, w pewnych sytuacjach, ochrony gatunkowej zwierząt; w zamian jednak umożliwia wprowadzenie ogólnego odstępstwa dla gospodarki leśnej od ochrony zwierząt, których ochrona nie jest wymagana prawem UE;
- nieco poprawia popsuty jakiś czas temu przez Sejm art. 37 ust 2 ustawy o ochronie przyrody;
- modyfikuje zasady udostępniania informacji o środowisku, m. in. informacje o dokumentach umieszczane w publicznych rejestrach będą musiały tam być umieszczone w ciągu 14 dni; a same dokumenty na żądanie będą musiały być udostępnione w ciągu 3, a nie 1 dnia, ale udostępnieniu w tym trybie będą podlegać m. in. projekty zadań ochronnych dla parków narodowych i rezerwatów przyrody, projekty zarządzeń derogacyjnych od ochrony gatunkowej, oraz zgłoszenia prac utrzymaniowych na wodach. Ewentualna odmowa udostępnienia informacji będzie musiała zawsze być poprzedzona analizą interesu;
- w postępowaniach o decyzje środowiskowe z oceną oddziaływania na środowisko, termin składania uwag będzie musiał wynosić co najmniej 30 dni;
- oddziaływanie na wody i ich cele środowiskowe wyraźnie wymieniono wśród przesłanej kwalifikujących do oceny oddziaływania na środowisko;
- do raportów oddziaływania na środowisko będą musiały być załączone wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i opis jej metod, jeśli taka inwentaryzacja była przeprowadzona;
- decyzja środowiskowa uzgodniona z GDOS lub Ministrem Środowiska będzie zastępować osobne zezwolenie na odstępstwo od zakazów parku narodowego lub rezerwatu przyrody w przypadku inwestycji liniowych;
- decyzja środowiskowa będzie ważna 6 lat, a po potwierdzeniu aktualności przez organ ją wydający – 10 lat;
- określono (mało wymagające) wymagania wobec autorów raportu ooś;
- decyzje środowiskowe dla gmin i Lasów Państwowych będzie wydawał RDOS;
- wykonanie warunków decyzji środowiskowej, o ile przedsięwzięcie jest realizowane, będzie podlegać egzekucji administracyjnej, a naruszenie określonych decyzją warunków środowiskowych będzie podlegać karze pieniężnej od 500 do 1000000 zł;
- ustala obowiązek prowadzenia przez GDOŚ internetowej bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko;