There is no translation available.

W wyniku kilkumiesięcznych konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa przygotowywany od ponad roku projekt programu rolnośrodowiskowego (Płatności rolnośrodowiskowe), który będzie elementem projektu PROW 2007 – 2013 został silnie uproszczony i okrojony. Do realizacji pozostało 8 mocno uproszczonych pakietów:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne;

Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone;

Pakiet 4. Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych;

Pakiet 5. Zachowanie lokalnych odmian roślin uprawnych;

Pakiet 6. Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich;

Pakiet 7. Ochrona gleb i wód;

Pakiet 8. Strefy buforowe.

Zrezygnowano z realizacji pakietu „Inwestycje nieprodukcyjne”, który między innymi miał obejmować budowę mikropiętrzeń na rowach melioracyjnych, zabezpieczenia przed szkodami powodowanymi przez bobry, grodzenia cennych łąk itd. Zawieszono także pakiet „użytki przyrodnicze” nad którym prace mają być prowadzone w bliżej nie określonym trybie i zakończone jeszcze przed oficjalnym wysłaniem go do KE i rozpoczęciem negocjacji.


{moscomment}