There is no translation available.

Jak informowaliśmy kilkukrotnie we wcześniejszych Wiadomościach, Forest Srewardship Council (FSC) od 2018 r. lat pracuje nad nowelizacją Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, co jest konieczne w związku z dokonaną nowelizacją ram międzynarodowych. Standard ten miała pierwotnie opracować grupa robocza, w skład której wchodzili 3 przedstawiciele izby ekonomicznej, 3 przedstawiciele izby społecznej, 3 przyrodnicy oraz zaliczony do Izby Przyrodniczej przedstawiciel Lasów Państwowych. W 2021 r. powstał częściowo 2 Projekt Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, ale kilka kluczowych kwestii pozostawało w nim nieuzgodnionych między członkami Grupy. W lutym 2022 r. FSC International rozwiązało Grupę i postanowiło opracować standard wg tzw. procedury alternatywnej, jako tzw. Przejściowy Standard Krajowy. W tym celu FSC utworzyło tzw. Techniczną Grupę Roboczą, złożoną z przedstawicieli firm audytujących. Ta Grupa właśnie opracowała swój projekt Standardu.

 

Obecnie FSC ogłasza konsultacje Przejściowego Standardu Krajowego Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, będącego produktem prac Technicznej Grupy Roboczej:

Konsultacje trwają od 29 lipca do 9 września 2022 r., a uwagi można zgłaszać tylko za pomocą formularza internetowego. Uwagi mogą dotyczyć tylko poszczególnych wskaźników, pojęć i załączników do standardu (nie da się zgłosić uwag ogólnych).

 

W obecnie konsultowanym projekcie, miedzy innymi:

  • Zachowano dużą część dorobku „2 projektu Standardu Gospodarki Leśnej”;
  • Dodano na stronie tytułowej cytat z Jana Pawła II na temat woli Stwórcy względem obcowania człowieka z przyrodą;
  • Skrócono definicję „drzew biocenotycznych” (co może otworzyć pole do zgodnego ze standardem wycinania niektórych z nich);
  • Proponowany w 2 Projekcie, sugerowany w międzynarodowych ramach FSC, wymóg, by w przypadku sporu o działania w lesie, zarządca lasu musiał wstrzymać działania powodujące nieodwracalne skutki dla istoty sporu, został zniweczony przez ograniczenie go tylko do „sporów sądowych”;
  • Pozwolono na planowanie, w certyfikowanych przez FSC lasach, pozyskania przekraczającego przyrost drewna (tj. w przypadku dużej ilości starych drzewostanów, na szybsze cięcia rębne w nich);
  • Pozwolono na skracanie nawrotów zrębów do 4 lat (obecny standard wymaga 5 lat);
  • Zmniejszono strefę przy wodach, w której nie wykonuje się zrębów zupełnych, z 2 wysokości drzewostanu (jak w obecnym standardzie) do 1 wysokości drzewostanu; za to rozszerzono jej zastosowanie na sąsiedztwo innych ekosystemów;
  • Utrzymano wymóg pozostawiania 5% kęp starodrzewia podczas cięć rębnych, zarówno w rębniach zupełnych jak i złożonych (zawarty w obecnym standardzie), ale 5% miałoby być odnoszone do „sumy działek zrębowych rębni zupełnych i cięć uprzątających w rębniach złożonych zaplanowanych na dane dziesięciolecie”, a nie do poszczególnych działek zrębowych (większa elastyczność, ale pogorszenie w stosunku do obecnego standardu, bo bardzo utrudni weryfikację);
  • Przywrócono normy procentowe dotyczące minimalnej ilości tzw. powierzchni referencyjnych (tj. fragmentów lasu wyłączonych z użytkowania) – mają obejmować „nie mniej niż 5% powierzchni leśnej w skali RDLP, a w skali Nadleśnictwa nie mniej niż 3% powierzchni ogólnej” (do 2014 r. stosowano w certyfikacji wymóg 5% nadleśnictwa, ale w 2014 r. FSC International wykreśliło ze standardu stosowanego w Polsce jakikolwiek wskaźnik procentowy).

 


 

Forest Stewardship Council jest międzynarodową niezależną organizacją, zarządzającą systemem dobrowolnej certyfikacji gospodarki leśnej. Krajowe Standardy Gospodarki Leśnej FSC są podstawą przyznawania certyfikatów FSC. W Polsce certyfikaty takie posiada obecnie większość RDLP Lasów Państwowych z wyjątkiem RDLP Krosno, RDLP Łódź i RDLP Białystok (w którym certyfikowana jest tylko grupa nadleśnictw bez trzech nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej), a także LZD w Siemianicach. Certyfikat FSC powinien być potwierdzeniem, że gospodarka leśna jest prowadzona w sposób chroniący wartości ekologiczne, odpowiedzialny społecznie i sensowny ekonomicznie. Certyfikat FSC jest generalnie ceniony wyżej od innych certyfikatów leśnych, np. PEFC, choć często podnoszone jest, że w ostatnich latach i on ulega dewaluacji. Klub Przyrodników do 2014 r. wspierał certyfikację lasów w systemie FSC, ale wskutek tej dewaluacji, w grudniu 2014 r. uznaliśmy i ogłosiliśmy, ze Znak FSC nie będzie też już dla nas dłużej gwarancją odpowiedzialnego leśnictwa. Mimo to, do 2022 r. wspieraliśmy proces rewizji polskiego standardu i uczestniczyliśmy w Grupie Roboczej, jednak – jak opisano wyżej – współpraca ta zakończyła się niepowodzeniem.