There is no translation available.

13 listopada Komisja Europejska zatwierdziła 4.255 nowych "obszarów o znaczeniu wspólnotowym" w nowych państwach UE (w regionie kontynetalnym, pannońskim, atlantyckim i borealnym), które wchodzą w skład siedliskowej części sieci Natura 2000. Łączna powierzchnia tych obszarów wynosi ok 90 tys kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej tyle, ile powierzchnia Portugalii. Jeszcze w tym roku oczekiwane jest zatwierdzneie obszarów w regionie alpejskim, a w początku 2008 r. - zatwierdzenie obszarów w regionie śródziemnomorskim.
 
Oficjalny komunikat:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1683&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
 
Zatwierdzenie obszarów przez Komisję nie oznacza w żadnym razie akceptacji dla stanu wyznaczenia sieci. Komisja oczekuje zglaszania przez państwa kolejnych obszarów, tak by osiągnąć reprezentatywne ujęcie poszczególnych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 
Dla Polski Komisja zatwierdziła obecnie w regionie kontynentalnym tylko te obszary, które zgłosiliśmy w 2004 r. Kolejne obszary które zgłosiliśmy w 2005, 2006 i 2007 r. mają być zatwierdzone w 2008 r., a obszary które zgłosimy do początku września 2008 - w 2009 r. 
 
Praktyczne znaczenie zatwierdzenia obszarów jest takie, że od tej chwili podlegają one w pełni artykułowi 6 ust. (2), (3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej. Jednak obszary przed zatwierdzneiem także są chronione prawem europejskim i to w niektórych aspektach nawet ostrzej - państwo ma obowiązek uniknąć wszelkiego pogorszenia ich stanu, nie mogąc dopuścić do takiego pogorszenia nawet w imię nadrzędnego interesu publicznego.