There is no translation available.

Na stronie internetowej MŚ  umieszczony został do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Uwagi można zgłaszać do 24 lipca.

Projekt zawiera listę OSO licząca 141 obszarów (obecnie są 124). Na pierwszy rzut oka, lista OSO wydaje się zgodna z listą IBA'2004 (tj. z Shadow List'2004 obszarów ptasich), jednak udostępniony do konultacji materiał nie zawiera map obszarów, wskutek czego nie można sprawdzić ich granic.

Wg zamieszczonego uzasadnienia, powodem nowelizacji rozporządzneia jest fakt, że "w ocenie Komisji Europejskiej dotychczasowa sieć obszarów specjalnej ochrony ptaków w Polsce była niekompletna i wymagała uzupełnienia, ponieważ pominięto w niej 17 ważnych ostoi gatunków dziko żyjących ptaków wymienionych na liście IBA, a granice 11 wyznaczonych OSO wymagają korekt, gdyż nie obejmują biotopów istotnych dla gatunków dziko żyjących ptaków. W efekcie w grudniu 2007 r. Komisja Europejska wniosła skargę przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich za niepełne wyznaczenie sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (sprawa C-547/07)."

"W związku z koniecznością wyznaczenia 17 nowych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz koniecznością zmian granic 13 dotychczas wyznaczonych obszarów przekazano do zaopiniowania z radami gmin projekt rozszerzenia sieci specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Wszystkie opinie rad gmin dotyczące propozycji granic obszarów zostały zebrane i przeanalizowane przez Ministerstwo Środowiska przy współudziale Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Uwagi uznane za zasadne zostały uwzględnione, a granice obszarów skorygowane.

Wobec powyższego, w obecnym kształcie, przedmiotowe rozporządzenie w § 1 uwzględnia 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, zmieniając granice 13 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz wyznacza dodatkowo 17 nowych obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000."

"Łączna powierzchnia 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wynosi 5 375 840,6 ha, z czego 4 789 286,3 ha stanowią obszary lądowe, a 586544,3 ha obszary morskie. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 będą stanowić około 16,67 % powierzchni całkowitej kraju, natomiast lądowe obszary specjalnej ochrony ptaków będą stanowić około 15,36 % powierzchni  lądowej Polski. Wielkość obszarów jest zróżnicowana - od 166,3 ha (Żwirownia Skoki) do ponad 322 500 ha (Bory Tucholskie)."

Nowo wyznaczane OSO to:
PLB060010 Lasy Łukowskie,
PLB060016 Dolina Poru i Staw Boćków,
PLB100002 Zbiornik Jeziorsko,
PLB120004 Dolina Dolnej Soły,
PLB120005 Dolina Dolnej Skawy,
PLB120006 Pasmo Policy,
PLB120009 Stawy w Brzeszczach,
PLB140011 Bagno Całowanie,
PLB160002 Zbiornik Nyski,
PLB160003 Zbiornik Otmuchowski,
PLB160004 Jezioro Turawskie,
PLB200004 Dolina Górnego Nurca,
PLB200005 Bagno Wizna,
PLB220009 Bory Tucholskie,
PLB240002 Beskid Żywiecki,
PLB240003 Stawy Wielokąt i Ligota Tworkowska,
PLB280011 Lasy Skaliskie
o łącznej powierzchni około 440 000 ha.