There is no translation available.

Pod pretekstem „konieczności reakcji na zmiany kursu Euro”, Ministerstwo Rolnictwa proponuje istotne ograniczenie Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego i równocześnie wzmożenie intensyfikacji finansowania melioracji wodnych w rolnictwie.

Ministerstwo proponuje od 2009 r. zamknięcie możliwości składania wniosków na pakiety rolnośrodowiskowe „1. Rolnictwo zrównoważone,  2. Rolnictwo ekologiczne,  3. Ekstensywne trwałe użytki zielone,  6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych  roślin  w rolnictwie,  8. Ochrona gleb i wód   9. Strefy buforowe, a także ograniczenie możliwości przejścia z programu 2004 – 6 na program 2007 – 13, rozszerzenia zakresu realizowanego zobowiązania (dodanie nowych pakietów lub wariantów) oraz zwiększania powierzchni objętej planem działalności rolnośrodowiskowej. Zmiany te oznaczałyby:

ograniczenie liczby beneficjentów programu rolnośrodowiskowego 2007-2013 z planowanych 350 tys. (200 tys. + 150 tys. na obszarze Natura 2000) do około 180 tys.
zamknięcie realizacji: 
*       Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone na poziomie ok. 3 800 gospodarstw (planowane – 6 000);

*       Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne na poziomie ok. 4 000 gospodarstw (planowane – 25 000);

*       Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych  roślin  w rolnictwie na poziomie ok. 880 gospodarstw (planowane – 56 000);

*       Pakietu 8. Ochrona gleb i wód na poziomie ok. 10 200 gospodarstw (planowane – 100 000);

*       Pakietu 9. Strefy buforowe na poziomie ok. 130 gospodarstw (planowane – 200).

Równocześnie Ministerstwo proponuje się zwiększenie budżetu przeznaczonego na wsparcie melioracji wodnych o kwotę ok. 200 mln euro, która zostałaby pozyskana z działania „Program rolnośrodowiskowy”. Propozycja ta jest uzasadniana jako „zapobieganie skutkom nasilających się niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, powodujących znaczne zmiany hydrologiczne kraju. Ujemny klimatyczny bilans wodny, obserwowany na przestrzeni ostatnich miesięcy, wskazał potrzebę dodatkowego zaangażowania środków finansowych na operacje z zakresu gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi. Zaangażowanie większych środków na działanie przyczyni się do zwiększenia retencji wodnej, co zapobiegnie okresowym deficytom wody niezbędnej dla produkcji rolniczej”

Decyzję w tej sprawie ma podjąć Komitet Monitorujący PROW 25 września