There is no translation available.

19 stycznia 2009 r. ogłoszono nabór wniosków w PRIORYTECIE 2 Środowisko i
Infrastruktura Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w obszarze
tematycznym "Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie
transgranicznych inicjatyw środowiskowych". Wsparcie przeznaczone jest na
projekty realizowane wyłącznie na obszarach koncentracji geograficznej tj. w
województwach lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz małopolskim.

Aplikować mogą podmioty sektora publicznego lub organizacje pozarządowe, a
dostać można dofinansowanie w wysokości 90% budżetu (NGO), 85% (gdy reszta
pochodzi ze środków budżetu jednostek administracji publicznej) lub 60%
(pozostałe przypadki). Dofinansowanie projektu powinno być > 1 mln CHF, a na
konkurs przeznaczono 10 mln CHF.

Termin składania wniosków - 20 marca 2009.

Można aplikować o dofinansowanie projektów z zakresu:

I. Poprawy spójności obszarów należących do sieci Natura 2000 oraz innych
obszarów chronionych
a) opracowania regionalnych planów i/lub programów tworzenia i
funkcjonowania korytarzy ekologicznych,
b) tworzenia i utrzymania korytarzy ekologicznych.

II. Inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu bioróżnorodności
a) opracowania regionalnych wytycznych i/lub programów inwentaryzacji
przyrodniczej,
b) terenowej inwentaryzacji przyrodniczej,
c) opracowania systemu monitoringu bioróżnorodności i/lub systemów
informatycznych.

III. Opracowania regionalnych strategii zrównoważonego rozwoju turystyki na
obszarach chronionych
Strategie powinny być przygotowane w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
przyrody.

IV. Podnoszenia świadomości i wiedzy nt. wymogów w zakresie ochrony
środowiska
a) przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjnych oraz szkoleń w
zakresie tworzenia "zielonych miejsc pracy" oraz "zielonych zamówień i
zakupów" w jednostkach administracji publicznej, szczególnie na terenach
gmin, w granicach których znajdują się obszary Natura 2000,
b) projektów edukacyjnych (w tym szkolenia dla pracowników administracji
publicznej wszystkich szczebli w zakresie prawa ochrony środowiska,
seminaria, warsztaty, konkursy, kampanie informacyjne, platformy
e-learningowe) przygotowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
lokalnymi władzami i/lub społecznościami, w zakresie kształtowania postaw
pro-ekologicznych, szczególnie na terenach gmin, w granicach których
znajdują się obszary Natura 2000.

V. Konwencji Karpackiej: system współpracy i wdrażanie
a) działań wdrażających postanowienia art. 4 Konwencji Karpackiej,
b) systemu współpracy oraz wzmacniania zdolności w zaangażowanych
instytucjach, w tym stworzenia krajowego mechanizmu służącego konsultacjom,
koordynacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami oraz władzami regionalnymi
i lokalnymi.

VI. Transgranicznych inicjatyw środowiskowych
działania z zakresu współpracy transgranicznej, w szczególności w zakresie
tworzenia i funkcjonowania obszarów chronionych, w tym transgranicznych
obszarów chronionych,