There is no translation available.

Na stronie internetowej CKPŚ (www.ckps.pl) ogłoszono Plan konkursów na 2009
rok w ramach Priorytetu V POIIŚ "Ochrona przyrody i kształtowanie postaw
ekologicznych".

Najważniejsze terminy na składanie wniosków to:
- 20 kwietnia 2009 na "Ogólnopolskie lub ponadregionalne działania
edukacyjne, kampanie informacyjno-promocyjne, imprezy masowe oraz konkursy i
festiwale ekologiczne" (do rozdysponowania 7 mln zł)
- 8 czerwca 2009 na "Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej
zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją
turystów" (22 mln zł)
- 22 czerwca 2009 na " Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych" (28
mln)
- 24 sierpnia 2009 na "Ochrona gatunków i siedlisk in situ" (38 mln)
- 28 września 2009 r. na " Działania edukacyjne skierowane do społeczności
lokalnych na obszarach chronionych" (3 mln zł)
- 7 grudnia 2009 na "Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 oraz innych
obszarów chronionych" (11 mln)
- I kwartał 2010 na "Krajowe programy ochrony wybranych gatunków lub
siedlisk przyrodniczych"

Na stronach CKPS są już też wyniki ubiegłorocznych (2008 r.) konkursów na
działania:
- Ochrona gatunków i siedlisk in situ
- Krajowe programy ochrony wybranych gatunków lub siedlisk przyrodniczych
- Działania edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych na obszarach
chronionych
- Szkolenia oraz aktywna edukacja dla grup zawodowych wywierających
największy wpływ na przyrodę i środowisko