There is no translation available.

Do 29 maja można wniosić uwagi do projektu nowego rozporządzenia "w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
Środowisko".

Projekt wprowadza duże zmiany - na terenie form ochrony przyrody oraz otulin
parków narodowych i rezerwatów (ale dlaczego nie otulinach parków
krajobrazowych?) niektóre typy inwestycji będą kwalifikować się jako
"potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko" (tj. wymagające
decyzji środowiskowej i mogące wymagać oceny oddziaływania na środowisko)
niezależnie od parametrów wielkościowych, albo przy parametrach mniejszych
niż dotychczas. Dotyczy to m. in. elektrowni wodnych, wydobywania kopalin,
melioracji wodnych, piętrzeń wody, zalesień, wylesień.

Szczegóły na:
http://www.mos.gov.pl/2prawo/prace_legislacyjne/projekty_do_konsultacji/udos
tepnianie_informacji/index.shtml


Warto jeszcze wnioskować o:
- dodanie w rozporządzeniu także otulin parków krajobrazowych,
- zastosowanie "zaostrzonych norm" dla chowu i hodowli zwierząt także w
otulinach form ochrony przyrody,
- wyłączenie z katalogu piętrzeń wody <1m wynikających z planów ochrony form
ochrony przyrody.