There is no translation available.


W ramach mini konkursu na mikroprojekty przyznaliśmy dofinansowanie do trzech projektów, których realizacja odbędzie się jesienią. Są nimi:

Czerwiec

Realizacja zabiegów ochrony czynnej muraw galmanowych na terenie użytku ekologicznego „Pleszczotka górska” oraz w obszarze Natura 2000 „Pleszczotka” PLH120092. ETAP I WYCINKA SAMOSIEWÓW SOSNY

Prace zaplanowane przez Jurajskie Koło Klubu będą polegały na usunięciu samosiewów drzew (głównie sosny), które zacieniając powierzchnię gleby zagrażają dalszej egzystencji gatunku, dla którego powołano użytek ekologiczny - pleszczotce górskiej Biscutella laevigata oraz siedlisku muraw galmanowych z Violetalia calaminariae (kod 6130), dla których powołano obszar Natura 2000. Planowana do usunięcia sosna jest w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. Obszar położony jest w gminach Bolesław i Bukowno w powiecie olkuskim (woj. małopolskie) na gruntach Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. w Bukownie. Koszt, przede wszystkim zakup sprzętu, to 900 zł.

Lipiec

Realizacja zabiegów ochrony czynnej muraw galmanowych na terenie użytku ekologicznego „Pleszczotka górska” oraz w obszarze Natura 2000 „Pleszczotka” PLH120092. ETAP II ZRĘBKOWANIE SOSNY I WYWÓZ BIOMASY

Kontynuacja prac z I etapu, zrębkowanie drobnych gałęzi, wywiezienie grubszych gałęzi oraz pni w całości poza obszar użytku. Koszty szacowane na 1000 zł to wynajem rębaka (w tym obsługa, dowóz maszyny i paliwo) oraz transport biomasy.

Sierpień

Czynna ochrona bioróżnorodności na Polanach Wierzejskich

Stowarzyszenie M.O.S.T. z Kielc zamierza przeprowadzić wykaszanie traw i wycinkę samosiewów brzozy, topoli, wierzby i sosny na terenie 3 - 5 polanek śródleśnych w obszarze Natura 2000 Ostoja Wierzejska, na gruntach Nadleśnictwa Kielce (woj. świętokrzyskie). Są to niewielkie torfowiska oraz łąki trzęślicowe o małej powierzchni, leżące wzdłuż śródleśnych strumieni, otoczone borem jodłowym i buczyną. Łąki z roku na rok coraz bardziej zarastają i wysychają. W związku z tym zagrożone są cenne przyrodniczo, związane z nimi gatunki, między innymi przeplatka aurinia, szklarnik leśny, storczyki (stoplamek plamisty, podkolan biały, buławnik mieczolistny i gnieźnik leśny), mieczyk dachówkowaty, rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy. Szacowany koszt, głównie zakup sprzętu do wycinek, to 652 zł.