There is no translation available.

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana skonsolidowana dyrektywa w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tzw. dyrektywa EIA - Environmental Impact Assessment).

Konsolidacja dyrektyw w Unii Europejskiej polega na wydaniu nowej dyrektywy, stanowiącej jednolity tekst starej ze wszystkimi dotychczasowymi zmianami. Treść merytoryczna dyrektywy nie zmienia się, choć są delikatne zmiany w numeracji punktów i artykułów. Dyrektywa EIA, dotychczas znana jako "dyrektywa 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r.", jest więc odtąd "dyrektywą 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko".

Dyrektywa EIA określa wspólne dla calej Unii Euroejskiej zasady przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, w tym listę przedsięwzięć wymagających obligatoryjnie oceny oraz wymagających oceny czy ocena jest potrzebna. W Polsce postanowienia dyrektywy są przetransponowane do ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko oraz do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Tekst skonsolidowanej dyrektywy jest dostępny w serwisie
eur-lex.europa.eu

Link bezpośredni:
eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2011&T3=92&RechType=RECH_naturel&Submit=Szukaj