There is no translation available.

Na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłoszono projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty:
www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/warunki-korzystania-z-wod
Konsultacje projektu potrwają do 6 listopada 2012 r.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego są opracowywane obowiązkowo na podstawie ustawy Prawo Wodne dla każdego regionu wodnego (region wodny to częśc dorzecza wydzielona do celów planistycznych, jest ich w Polsce 21) i ustanawiane jako akt prawa miejscowego - rozporządzenie Dyrektora RZGW. Obecnie trwają prace nad projektami Warunków dla wszystkich regionów wodnych i wkrótce można się spodziewać ogłoszenia ich projektów. Warto zapoznać się ze wzorem Warty, gdyż prawdopodbie określa on model zawartości Warunków, jaki zostanie przyjęty i gdzie indziej.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego są krajowym narzędziem, które ma służyć w szczegolności osiąganiu celów wymaganych Ramową Dyrektywą Wodną i transponowanych do Prawa wodnego. Sam dokument nie wynika jednak z wymogów Dyrektywy, a jest to krajowe rozwiązanie.

Ciekawsze elementy treści projektowanych Warunków dla regionu Warty to:
* Określenie przepływu nienaruszalnego dla poszczególnych rzek (zwykle od 100% SNG przy źródle do ok. 50% SNQ przy ujściu,
* Wprowadzanie zanieczyszczeń lub ścieków nie może naruszać stanu dobrego ani oddalac od jego osiągnięcia gdy nie jest dobry,
* Regulacja rzek i budowa urządzeń wodnych musi uwzględniać cele środowiskowe,
* Wykaz rzek, dla których musi być odtworzona i utrzymana ciągłość morfologiczna. W tym celu, procedura przeglądu istniejących pozwolen wodnoprawnych i nawet ew. ich zmiany,
* W obszarach chronionych wymóg odtworzenia ciągłości morfologicznej także innych rzek, jeśli brak ciągłości wpisze się do planu ochrony/zadań ochronnych jako zagrożenie,
* Priorytety w korzystaniu z zasobów wodnych.