There is no translation available.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 13 listopada w postępowaniu odwoławczym uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia, decyzję RDOŚ w Poznaniu o środowiskowych uwarunkowaniach budowy zbiornika retencyjnego Laskownica na rzeczce Gołaniecka Struga w północnej Wielkopolsce.

Decyzja ta ma charakter precedensowy, ponieważ jednym z argumentów rozstrzygnięcia okazało się naruszenie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej przez brak precyzyjnego zbadania, jak inwestycja wpłynie na cele środowiskowe dla wód, wynikające z planu gospodarwoania wodami dorzecza. GDOS uznał, że brak takiej analizy w postępowaniu jest przesłanką wymagającą uchylenia decycji, i to mimo że w planie gospodarowania wodami ten zbiornik retencyjny był wskazany jako przesłanka do ewentualnej derogacji od obowiązku osiągnięcia dobrego stanu Gołanieckiej Strugi, a samo postępowanie, ze względu na datę wszczęcia, było prowadzone według starych przepisów.